Kalendarium


Wrocławskie uczelnie techniczne - rok po roku

1857
staraniem dr. Heinricha Schwarza powstaje we Wrocławiu Biuro Politechniczne

1863
2 maja pierwszy pisemny postulat utworzenia we Wrocławiu wyższej szkoły technicznej opublikowany w czasopiśmie "Breslauer Gewerbe- Blatt"

1897
14 grudnia petycja władz prowincji śląskiej, magistratu miasta Wrocławia oraz przedstawicieli śląskich związków gospodarczych do rządu cesarskiego w sprawie zorganizowania wyższej uczelni technicznej (Technische Hochschule)

1902
pozytywna decyzja władz w Berlinie w sprawie powołania we Wrocławiu wyższej szkoły technicznej
27 listopada wrocławski magistrat wydaje decyzję o lokalizacji uczelni technicznej w kwartale ograniczonym przebiegiem Borsigstraße (ul. M. Smoluchowskiego), Heidenhainstraße (ul. I. Łukasiewicza), Hansastraße (ul. C.K. Norwida) i Uferzeile (Wybrzeże S. Wyspiańskiego)

1905
8 lutego rozpoczęcie budowy gmachów Wyższej Szkoły Technicznej. Obiekty zaprojektowali Georg Thür i Ludwig Burgemeister

1910
zakończenie budowy północnej części Gmachu Głównego, budynków Instytutu Elektrotechnicznego (ob. A-5), Laboratorium Maszynowego (ob. A-4) oraz Instytutu Chemicznego (ob. A-3) i Laboratorium Obrabiarek (ob. A-6)
3 kwietnia w wypadku ginie prof. Richard Abegg, wyznaczony na pierwszego rektora Königliche Technische Hochschule
20 lipca cesarz Wilhelm II nadaje statut wrocławskiej Königliche Technische Hochschule powstaje Oddział Inżynierii Maszynowej i Elektrotechniki, Oddział Chemii i Hutnictwa oraz Oddział Nauk Ogólnych wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej prof. Rudolf Schenck pierwszym rektorem Königliche Technische Hochschule do 1914 r.
1 października inauguracja działalności wrocławskiej Königliche Technische Hochschule, immatrykulowano 57 osób
29 listopada uroczyste otwarcie Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu z udziałem cesarza Wilhelma II Hohenzollerna

1911
18 maja inauguruje działalność biblioteka Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej wrzesień oddanie budynku Instytutu Hutniczego (ob. B-1)

1914-1916
rektorat prof. Gerharda Hessenberga

1916-1918
rektorat prof. Carla Heinela

1918-1920
rektorat prof. Friedricha Wilhelma Semmlera

1919
usunięcie z nazwy szkoły określenia Königliche (Królewska)

1920
marzec-kwiecień wojsko zajmuje część budynków, zawieszenie działalności Wyższej Szkoły Technicznej

1920-1924
rektorat prof. Ludwiga Manna

1922
powstaje Wydział Nauk Ogólnych, Wydział Gospodarki Maszynowej (dawny Oddział Inżynierii Maszynowej i Elektrotechniki) oraz Wydział Gospodarki Materiałowej (dawny Oddział Chemii i Hutnictwa) dotychczasowi kierownicy oddziałów otrzymują tytuł dziekanów

1924
powstaje lektorat muzyczny i Collegium Musicum oraz Walcowniczy Zakład Badawczy

1924-1926 prof. Werner Schmeidler rektorem Technische Hochschule

1925
zakończenie budowy walcowni doświadczalnej (ob. B-2, proj. Frank Vogt i Wilhelm Tafel)

1925-1928
rozbudowa Gmachu Głównego (proj. Max Schindowski, Fritz Schirmer i Gottfried Müller)

1926-1928
prof. Wilhelm Tafel rektorem Technische Hochschule

1926
na Wydziale Nauk Ogólnych powstaje kierunek fizyka techniczna oraz inżynieria budowlana

1927-1928
rozbudowa Laboratorium Maszynowego i kotłowni (ob. A-4, projekt Gottfried Müller)

1927
powstaje tymczasowa siedziba Instytutu Fizyki (ob. A-7, projekt Reinhold Frenzel)

1928

21 czerwca uroczyste otwarcie nowej - zwróconej fasadą do nurtu Odry - południowej części Gmachu Głównego Technische Hochschule powstaje Wydział Budownictwa przekształcenie Wydziału Gospodarki Maszynowej w Wydział Maszynoznawstwa

1928-1930
prof. Karl Gottwein rektorem Technische Hochschule

1929
23 czerwca oddanie organów auli wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej

1930-1932
rektorat prof. Ericha Waetzmanna

1930
na Wydziale Budownictwa powstaje kierunek architektura w Wyższej Szkole Technicznej studiuje 826 osób
13 grudnia otwarcie Domu Studenta (dziś przystań AZS). Projekt Fritza Behrendta

1932-1933
rektorat prof. Bernharda Neumanna

1933-1937
prof. Wilhelm Rein rektorem Technische Hochschule

1933
niezrealizowany projekt połączenia wrocławskich szkół wyższych i utworzenia Uniwersytetu Śląskiego (Schlesische Universität) z Wyższą Szkołą Techniczną jako Wydziałem Nauk Inżynieryjnych połączenie administracji i budżetu Wyższej Szkoły Technicznej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Nadzór nad wrocławskimi uczelniami przejmuje kurator

1934
przekształcenie Wydziału Gospodarki Materiałowej w Wydział Górnictwa i Hutnictwa podporządkowanie korporacji studenckich faszystowskiej Studenterii na Wydziale Nauk Ogólnych powstaje kierunek matematyka

1935
uroczyste obchody 25-lecia Technische Hochschule immatrykulowano 552 studentów

1936
budowa Laboratorium Niskich Temperatur (ob. A-9, projekt Gottfried Müller)

1937-1944
prof. Erwin Ferber rektorem Technische Hochschule

1937
przywrócenie odrębności administracyjnej Wyższej Szkoły Technicznej wprowadzenie zakazu przyjmowania studentów żydowskiego pochodzenia na studia we wrocławskiej Technische Hochschule

1938
początek budowy nowego gmachu dla Instytutu Chemicznego (realizację przerwano w 1939 roku)

1939
usunięcie studentów pochodzących z Polski przerwa w działalności Technische Hochschule spowodowana wybuchem II wojny światowej (wrzesień-październik) immatrykulowano 685 słuchaczy utworzenie Katedry Mechaniki Lotniczej

1940
przemianowanie Wydziału Nauk Ogólnych na Wydział Nauk Przyrodniczych i Przedmiotów Uzupełniających

1942
1 grudnia otwarcie siedziby Instytutu Technologii Chemicznej Włókien Sztucznych przy skrzyżowaniu Richard-Pfeiffer-Straße (ul. I. Łukasiewicza) i Borsigstraße (ul. M. Smoluchowskiego)

1943
immatrykulowano 1279 słuchaczy, z których 665 urlopowano na czas odbywania służby wojskowej

1944-1945
rektorat prof. Heinricha Bleckena

1945
20 stycznia zamknięcie wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej
23 stycznia początek ewakuacji majątku Technische Hochschule do Drezna
ok. 26 lutego przewiezienie akt i urządzeń wrocławskiej Wyższej Szkoły Technicznej do Akademii Górniczej we Freibergu
16 lutego - 6 maja w okresie Festung Breslau w obiektach Wyższej Szkoły Technicznej działa punkt medyczny, polowa wytwórnia pocisków artyleryjskich, koszary i miejsce noclegowe dla ewakuowanych mieszkańców Wrocławia
6 maja budynki dawnej Technische Hochschule zajmuje sowiecki oddział rozpoznania
17 maja inż. Dionizy Smoleński zostaje kierownikiem odbudowy gmachów dawnej Technische Hochschule
2 lipca początek przejmowania przez Polaków politechnicznego majątku z rąk Sowietów,
do 15 lipca 1945 roku przejęto budynki kampusu głównego, z wyjątkiem gmachu dawnego Instytutu Hutniczego (ob. B-1) lipiec powstaje Akademicki Związek Sportowy zawiązuje się Straż Akademicka Politechniki (działa do 14 grudnia 1945)
10 sierpnia przejęcie obiektów ośrodka przy ul. Gdańskiej. Wkrótce przekazano je tworzącemu się Wydziałowi Chemicznemu
24 sierpnia Krajowa Rada Narodowa wydaje dekret o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie dekret ustanawia dwie niezależne uczelnie: Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnikę Wrocławską. dekret powołuje cztery politechniczne wydziały: Chemiczny, Mechaniczno-Elektrotechniczny, Budownictwa oraz Hutniczo- Górniczy
3 września prof. Edward Sucharda mianowany na stanowisko prorektora Politechniki Wrocławskiej
19 września wejście w życie dekretu z 24 sierpnia 1945 roku zaczyna działać jedna szkoła wyższa o nazwie Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu
5-12 listopada na studia na czterech politechnicznych wydziałach zapisuje się 526 osób
15 listopada prof. Kazimierz Idaszewski wygłasza pierwszy wykład na restytuowanych wrocławskich uczelniach
19 listopada rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 1945/1946
grudzień Sowieci przekazują budynek dawnego Instytutu Hutniczego (ob. B-1) oficjalną działalność rozpoczyna Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu

1946
1 marca uruchomienie Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
10 kwietnia formalne ustanowienie dwóch wydziałów politechniki: Mechaniczno- Elektrotechnicznego oraz Budownictwa z mocą obowiązującą od 1 października 1945. Wydział Hutniczo-Górniczy ulega zwinięciu (kwiecień 1946), katedry Wydziału Chemicznego przechodzą do struktur uniwersyteckich (czerwiec 1946)
29 kwietnia pierwsze posiedzenie Komisji Senackiej Politechniki
9 czerwca w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się uroczysta inauguracja wrocławskich uczelni

1947-1949
prorektorat prof. Kazimierza Zipsera

1948 25-28 sierpnia w Gmachu Głównym Politechniki trwają obrady Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju
5-9 września na Politechnice odbywa się V Zjazd Chemików Polskich

1949-1951
prorektorat prof. Dionizego Smoleńskiego

1949
oddanie do użytku pierwszych nowo wybudowanych obiektów Politechniki: budynku Katedry Obróbki Metali (proj. Andrzej Frydecki, ob. w tym miejscu budynek B-4) oraz towarzyszących mu obiektów laboratoryjnych (ob. B-6 i B-7)
2 czerwca pierwsze posiedzenie autonomicznego Senatu Politechniki Wrocławskiej
1 września z podziału Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego powstaje Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektryczny Wydział Budownictwa dzieli się na Wydział Inżynierii oraz Wydział Architektury administracja Politechniki wydziela się ze wspólnych struktur uczelni o nazwie Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu
15 września powstaje Wydział Lotniczy

1950

2 lutego w holu Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej zostaje odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci prof. Edwarda Suchardy (zm. 26 lipca 1947)
1 marca rozpoczyna działalność Studium Wojskowe Politechniki Wrocławskiej marzec konstytuuje się Rada Miejscowa Związku Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Wrocławskiej
1 września na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrycznym powstają oddziały górnicze

1951
wiosna oddanie do użytku nowego gmachu dla Wydziału Chemicznego (ob. A-2, proj. Tadeusz Broniewski) na politechnicznych wydziałach studiują 2964 osoby
1 września formalne rozdzielenie Politechniki i Uniwersytetu, powstaje autonomiczna Politechnika Wrocławska powstaje Wydział Inżynierii Sanitarnej do struktur Politechniki Wrocławskiej zostają włączone uniwersyteckie katedry chemiczne, tworząc Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

1951-1960
rektorat prof. Dionizego Smoleńskiego

1952

21 lutego prof. Dionizy Smoleński otrzymuje nomonację rektorską na rok akademicki 1951/1952 luty rozpoczyna się organizacja Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Wrocławskiej
1 września powstaje Wydział Łączności 1 października rektor Dionizy Smoleński nominowany na czas nieokreślony

1953
oddanie do użytku nowego budynku dla Wydziału Mechanicznego (B-5, proj. Andrzej Frydecki) ukazuje się pierwszy numer dwutygodnika "Nasza Uczelnia" - czasopisma informacyjnego Politechniki Wrocławskiej
1 kwietnia powstaje Studium Nauki Języków Obcych 1 września powstaje Wydział Mechanizacji Rolnictwa

1954
oddanie do użytku domu akademickiego T-4 przy pl. Grunwaldzkim (proj. Lesław Jankowski) 10 kwietnia formalna likwidacja Wydziału Lotniczego
1 maja Wydział Inżynierii zostaje przemianowany na Wydział Budownictwa Lądowego powstaje Wydział Mechaniczno-Energetyczny
12 maja likwidacja Oddziałów Górniczych na wydziałach Mechanicznym i Elektrycznym
1 września inauguracja systemu studiów zaocznych na Politechnice Wrocławskiej: powstaje Studium Zaoczne Mechaniczne oraz Studium Zaoczne Kolejnictwa

1955
oddanie do użytku budynków D-1 i D-2 przy pl. Grunwaldzkim (proj. Tadeusz Brzoza, Zbigniew Kupiec) zakończenie realizacji domu studenckiego T-2 przy pl. Grunwaldzkim (proj. Lesław Jankowski)
1 października włączenie do struktur uczelni agend Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej inauguruje system studiów wieczorowych na Politechnice Wrocławskiej

1956
oddanie do użytku domu akademickiego T-3 przy pl. Grunwaldzkim (proj. Lesław Jankowski)
24 października pierwsze wybory rektorskie na Politechnice Wrocławskiej: rektorem na trzyletnią kadencję zostaje prof. Dionizy Smoleński

1958

1 października likwidacja Wydziału Mechanizacji Rolnictwa

1960-1969
rektorat prof. Zygmunta Szparkowskiego

1960
na Politechnice Wrocławskiej studiuje 4618 osób oddanie do użytku Domu Naukowca przy pl. Grunwaldzkim (D-8, proj. Edmund Frąckiewicz, Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Maria i Igor Tawryczewscy)
1 kwietnia prof. Zygmunt Szparkowski obejmuje stanowisko rektora Politechniki Wrocławskiej w wyniku wyborów przeprowadzonych po rezygnacji prof. Dionizego Smoleńskiego

1961
10 czerwca prof. Dionizy Smoleński otrzymuje pierwszy doktorat honoris causa Politechniki Wrocławskiej

1963

1 czerwca na Wydziale Mechanicznym powstaje Instytut Materiałoznawstwa, Instytut Technologii Budowy Maszyn oraz Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Chemicznym powstaje Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich

1964
rozpoczęcie realizacji obiektów dla Wydziału Łączności (oznaczonych dziś symbolem C)
październik powstaje Studium Podstawowych Problemów Techniki (jego formalne powołanie nastąpi 1 października 1967) na Wydziale Budownictwa Lądowego powstaje Oddział Górnictwa Odkrywkowego
3 października odsłonięcie pomnika "Uczonych polskich - ofiar hitleryzmu" (autor Borys Michałowski)

1965

23 kwietnia senat uchwala pierwsze honorowe odznaczenie Politechniki Wrocławskiej - Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej

1966
1 września Wydział Łączności zostaje przemianowany na Wydział Elektroniki

1967
oddanie do użytku budynku C-2 przy ul. Z. Janiszewskiego (proj. Tadeusz Brzoza) rozpoczęcie rozbudowy ośrodka przy ul. Gdańskiej

1968
oddanie do użytku budynku C-1 przy ul. Z. Janiszewskiego (proj. Tadeusz Brzoza) na Politechnice Wrocławskiej studiują 9332 osoby
12 marca wiec pracowników i studentów Politechniki Wrocławskiej w związku z "wydarzeniami marcowymi" w Warszawie
14-16 marca strajk okupacyjny na Politechnice Wrocławskiej
22 marca skreślenie z listy studentów politechniki 1553 osób kwiecień ukazuje się pierwszy numer czasopisma "Sigma" - magazynu problemowo- informacyjnego Politechniki Wrocławskiej (pismo zostanie zamknięte w 1990)
1 maja manifestacja studentów Politechniki Wrocławskiej w czasie pochodu z okazji Święta Pracy
1 września powstaje Wydział Górnictwa, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny oraz Wydział Podstawowych Problemów Techniki
1 września radykalna zmiana struktury organizacyjnej Politechniki Wrocławskiej. W miejsce katedr wprowadza się instytuty, jako jednostki organizacyjne luźno związane z wydziałami, podległe bezpośrednio rektorowi. Powstają: Instytut Architektury i Urbanistyki (I-1), Wydział Budownictwa Lądowego: Instytut Budownictwa (I-2), Wydział Chemiczny: Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgla (I-3), Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej (I-4), Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich (I-5), Wydział Elektroniki: Instytut Cybernetyki Technicznej (I-6), Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (I-7), Instytut Energoelektryki (I-8), Instytut Fizyki Technicznej (I-9), Instytut Geotechniki (I-10), Instytut Górnictwa (I-11), Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki (I-12), Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych (I-13), Instytut Inżynierii Lądowej (I-14), Instytut Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (I-15), Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (I- 16), Instytut Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Aparatury Przemysłowej (I-17), Instytut Matematyki i Fizyki Teoretycznej (I-18), Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (I-19), Instytut Miernictwa, Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznych (I-20), Instytut Metrologii Elektrycznej (I-21), Instytut Nauk Społecznych (I- 22), Instytut Organizacji i Ekonomiki (I-23), Instytut Technologii Budowy Maszyn (I-24), Instytut Technologii Elektronowej (I-25), Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych (I-26), Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych (I-27), Instytut Telekomunikacji i Akustyki (I-28) oraz Instytut Układów Maszynowych (I-29) 1 października powstaje Filia Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu

1969
w ośrodku przy ul. Gdańskiej zrealizowano obiekty F-1, F-2 oraz F-3 powstają pierwsze obiekty przy ul. J. Chełmońskiego 12: P-5 oraz P-7
16 stycznia zmiana systemu administrowania uczelnią: utworzenie dwunastu pionów organizacyjnych styczeń powstaje Centrum Laboratoryjno- Obliczeniowe (jego rozwiązanie nastąpi 1 kwietnia 1980)
15 lutego zostaje powołana Filia Politechniki Wrocławskiej w Legnicy
25 lutego senat uchwala regulamin Medalu za wybitne zasługi dla rozwoju Politechniki Wrocławskiej

1969-1980
rektorat prof. Tadeusza Porębskiego

1970
oddanie budynku C-4 przy ul. Z. Janiszewskiego
(proj. Tadeusz Brzoza) 13 listopada Politechnika Wrocławska otrzymuje sztandar

1971
wdrożono ideę wielkich programów badawczych: uruchomiono program badawczy Hydrometalurgia, Inżynieria Materiałowa oraz Wielodostępny Abonencki System Cyfrowy (WASC), w następnych latach powołano program Prognozy (1972), Ochrona Środowiska (1972), Górnictwo (1973), Budownictwo i Sieć Osiedleńcza (1976), Materiały dla Elektroniki (1978), a także - w 1979 r. - Komputeryzacja Zarządzania Szkołami Wyższymi oraz Sieci Komputerowe oddanie do użytku budynku Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (B-8) przy ul. M. Smoluchowskiego (proj. Maria Molicka) powstają pierwsze obiekty w ośrodku Studium Wojskowego przy ulicy Długiej: M-1 oraz M-2 oddanie do użytku budynku Instytutu Cybernetyki Technicznej (C-3) przy ul. Z. Janiszewskiego (proj. Tadeusz Brzoza) oddanie obiektu laboratoryjnego (H-3) przy Wybrzeżu S. Wyspiańskiego (proj. Jan Suwalski)
1 września uruchomiono Ośrodek Badań Prognostycznych wrzesień senat powołuje na Politechnice Wrocławskiej Radę Seniorów w holu Gmachu Głównego odsłonięto tablicę zasłużonych dla rozwoju Politechniki Wrocławskiej
1 października powstają filie Politechniki Wrocławskiej w Kłodzku i w Świdnicy

1972
1 czerwca powstaje Centrum Obliczeniowe Politechniki Wrocławskiej
1 października zaczyna obowiązywać 5-dniowy system zajęć Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny zmienia nazwę na Wydział Informatyki i Zarządzania

1973
oddanie do użytku budynku Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych (C-6) przy ul. C.K. Norwida (proj. Henryk Marconi) zakończenie realizacji budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 4-8 (K-2, proj. Leszek Zdek, Erhard Kloza)

1974
rozbudowa ośrodka przy ul. J. Chełmońskiego 12 i 16 (obiekty P-1, P-2, P-6) oddanie do użytku DS "Hades" przy ulicy E. Wittiga (T-15, projekt Leszek Zdek)

1975
oddanie do użytku budynku Instytutu Układów Elektromaszynowych przy ul. C.K. Norwida (A-10, proj. Krystyna Barska, Rudolf Staniek) oddanie DS "Tower" przy ulicy E. Wittiga (T-16, proj. Leszek Zdek)
16 maja upada projekt przekształcenia Politechniki Wrocławskiej w uniwersytet techniczny
1 października powstaje Filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze (jej formalne powołanie nastąpi 15 lutego 1977)

1976
oddanie DS "Ikar" przy ulicy Z. Wróblewskiego (T-17, proj. Leszek Zdek) uroczyste otwarcie pawilonu Studium WF przy ul. J. Chełmońskiego 16 (P-4) Politechnika Wrocławska przejmuje budynek na pl. Teatralnym 2 (K-3) styczeń powstaje Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej
1 października zmiana wewnętrznej organizacji instytutów: w miejsce zakładów powstają zespoły badawcze, zespoły dydaktyczne, laboratoria instytutowe oraz seminaria naukowe

1977
oddanie Domu Asystenta przy ul. Z. Wróblewskiego (T-18, proj. Leszek Zdek)

1979
na Politechnice Wrocławskiej studiuje 11 279 osób oddanie DS "Piast" przy ul. E. Wittiga (T19, proj. Leszek Zdek)

1980-1981
rektorat prof. Bogusława Kędzi

1980
oddanie do użytku budynku Instytutu Budownictwa (C-7, proj. Krystyna i Marian Barscy) zakończenie realizacji budynku biurowego (C-8) przy pl. Grunwaldzkim oddanie budynku mieszkalnego przy ul. Łaciarskiej (K-10, proj. Leszek Zdek)
15 listopada w holu Gmachu Głównego zostaje odsłonięta tablica upamiętniająca doktorów honoris causa uczelni
13 grudnia powstaje Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Politechniki Wrocławskiej

1981
16-19 lutego strajk okupacyjny na Politechnice Wrocławskiej w solidarności z protestującym studentami łódzkich uczelni wyższych
1 września - 29 grudnia rektorat prof. Tadeusza Zipsera
16 września likwidacja instytutowych seminariów naukowych. Zapowiedź zmian we wprowadzonej w 1976 roku organizacji instytutów
2 października w uroczystościach inauguracji roku akademickiego po raz pierwszy biorą udział wrocławscy duchowni
13 grudnia na Politechnice Wrocławskiej rozpoczyna się strajk okupacyjny w związku z ogłoszeniem stanu wojennego (strajk zostanie 15 grudnia rozbity przez oddziały ZOMO)
29 grudnia odwołanie prof. Tadeusza Zipsera ze stanowiska rektora Politechniki Wrocławskiej

1982

6 stycznia - 31 lipca rektorat prof. Jerzego Schroedera
20 stycznia wznowienie zajęć zawieszonych w związku z wprowadzeniem stanu wojennego
1 października likwidacja Filii Politechniki Wrocławskiej w Świdnicy likwidacja Filii Politechniki Wrocławskiej w Kłodzku

1982-1984
rektorat prof. Wacława Kasprzaka

1983
14 lipca senat uchwala pierwszy statut Politechniki Wrocławskiej (wejdzie w życie 1 stycznia 1984)

1984-1990
rektorat prof. Jana Kmity, wybranego w pierwszych wyborach w systemie elektorskim

1984
15 listopada pierwsze obchody Święta Politechniki Wrocławskiej (ustanowionego w rocznicę pierwszego wykładu wygłoszonego przez prof. Kazimierza Idaszewskiego)

1985
oddanie do użytku budynku mieszkalnego przy ulicy M. Sępa-Szarzyńskiego (E-6)

1988
1 października inauguracja pierwszego etapu kształcenia opartego na "punktach kredytowych": początek systemu umożliwiającego wybieranie rodzaju i terminu zajęć
11 listopada senat odrzuca ideę nadania Politechnice Wrocławskiej imienia Stefana Banacha rektor Jan Kmita w imieniu społeczności Politechniki wmurowuje akt erekcyjny budowy pomnika Orląt Lwowskich na wrocławskim cmentarzu Świętej Rodziny (pomnik zostanie odsłonięty 15 listopada 1991)

1989
27 kwietnia przedstawiciel NSZZ "Solidarność" Politechniki Wrocławskiej ponownie uczestniczy w pracach senatu

1990
oddanie do użytku budynku Instytutu Telekomunikacji i Akustyki (C-5) przy ul. Z. Janiszewskiego (proj. Tadeusz Brzoza)
1 października Wydział Inżynierii Sanitarnej przyjmuje nazwę Wydziału Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa Lądowego zostaje przemianowany na Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego powstaje Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa na Politechnice Wrocławskiej podjęły studia 6973 osoby

1990-1996
rektorat prof. Andrzeja Wiszniewskiego

1991
21 marca senat zatwierdza pierwszy regulamin Samorządu Studenckiego
30 marca zostaje rozwiązane Studium Wojskowe Politechniki Wrocławskiej
20 czerwca senat uchwala trzeci statut Politechniki Wrocławskiej: wydziały ponownie są podstawową jednostką organizacyjną, a instytuty wchodzą do ich struktury
4 lipca uroczyste odsłonięcie (w podcieniach gmachu D-1) tablicy upamiętniającej profesorów Politechniki Lwowskiej rozstrzelanych we Lwowie w lipcu 1941 r. 4 października ukazuje się pierwszy numer "Pryzmatu" - Pisma Informacyjnego Politechniki Wrocławskiej

1992
20 lutego powstaje międzywydziałowe Centrum Informatyczne (rozwiązane 23 listopada 1995)
1 września wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego administracji uczelni: zniesienie pionów
1 października Wydział Górniczy uzyskuje siedzibę przy pl. Teatralnym (K-3)
26 listopada senat powołuje Fundację Rozwoju Politechniki Wrocławskiej liczba studiujących przekracza granicę 10 tysięcy słuchaczy

1993
1 stycznia na Politechnice Wrocławskiej powstaje pierwsza, po blisko ćwierćwieczu, katedra: Katedra Planowania Przestrzennego
21 października senat powołuje Centrum Kształcenia Ustawicznego

1994
21 kwietnia powstaje Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
24 listopada senat przyjmuje wniosek o powołanie Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

1995

10 stycznia zespół historycznych budynków Politechniki Wrocławskiej zostaje wpisany do rejestru zabytków (nr 673/544/Wm)
22-25 lutego trwają pierwsze Wrocławskie Targi Książki Naukowej 22 czerwca senat ustanawia Medal Politechniki Wrocławskiej
13 lipca senat przyjmuje regulamin Centrum Transferu Technologii

1996
na Politechnice Wrocławskiej studiuje 17 278 osób

1996-2002
rektorat prof. Andrzeja Mulaka

1996-2002
wdrożenie planu decentralizacji finansowej: finansowanie działalności dydaktycznej i badawczej przejmują wydziały

1997
oddanie do użytku budynku Instytutu Matematyki (C-11) przy ul. Z. Janiszewskiego (proj. Marta Kwolek-Januszkiewicz)
25-27 września trwa pierwszy środowiskowy Festiwal Nauki

1997-1998
przebudowa pomieszczeń Starej Kotłowni (A-4) przy ulicy M. Smoluchowskiego (proj. Matylda Miller)

1998
28 maja senat wyraża zgodę na powołanie Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii
1 października oddanie przebudowanej siedziby Studium Języków Obcych (H-4) przy Wybrzeżu S. Wyspiańskiego (proj. Bogusław Wowrzeczka)

1999
16 grudnia senat decyduje o utworzeniu Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej

2000
oddanie budynku Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii (B-11) przy ul. M. Smoluchowskiego (proj. Paweł Ogielski)

2001
17 kwietnia powstaje Centrum Biomonitoringu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemów Dolnego Śląska kwiecień zakończenie realizacji budynku F-4 przy ul. Gdańskiej
19 września odsłonięcie pomnika upamiętniającego wkład pracowników Politechniki Wrocławskiej w działanie podziemnej Solidarności (autor Eugeniusz Get-Stankiewicz)

2002
rozpoczyna się renowacja elewacji Gmachu Głównego Politechnika Wrocławska ma 31 397 słuchaczy
1 stycznia powstaje Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
19 grudnia powstaje Konwent Godności Honorowych

2002-2008
rektorat prof. Tadeusza Lutego

2003
marzec rusza jednolity system poczty elektronicznej
1 lipca powstaje Koło Emerytów i Rencistów Politechniki Wrocławskiej
23 października Wydział Górniczy zostaje przemianowany na Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

2004
oddanie do użytku gmachu Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania (B-4) przy ul. I. Łukasiewicza (proj. Andrzej Mikułan, Urszula Wiśniewska, Jacek K. Wiśniewski)
7 maja powstaje Centrum Inżynierii Biomedycznej

2005
przebudowa budynku Laboratorium Rezonansu Magnetycznego (A-9, proj. Gerard Paździor)
25 lutego odsłonięcie popiersia prof. Dionizego Smoleńskiego na dziedzińcu Politechniki Wrocławskiej
24 marca odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Dionizemu Smoleńskiemu w holu Gmachu Głównego
14 listopada przy ul. C.K. Norwida zostaje odsłonięta tablica poświęcona uczonym polskim - ofiarom terroru lat 1939-1956
15 listopada po raz pierwszy wręczono Złote Odznaki Politechniki Wrocławskiej z Brylantem

2006
oddanie do użytku Centrum Naukowo- Badawczego Wydziału Elektrycznego (D20) przy ul. Z. Janiszewskiego (proj. Ewa Frankiewicz, Adam Winiarski)
23 lutego powstaje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
22 czerwca senat pozytywnie opiniuje powołanie Studium Kształcenia Podstawowego

2007
oddanie budynku laboratoryjnego (C-14) przy pl. Grunwaldzkim (proj. Anna Zalewska) zakończenie prac modernizacyjnych północnego fragmentu holu Gmachu Głównego
29 stycznia oddanie do użytku gmachu Zintegrowanego Centrum Studenckiego (C-13) przy Wybrzeżu S. Wyspiańskiego (proj. Bogusław Wowrzeczka)
13 kwietnia powstaje spółka EIT+ S.A. (20 września 2007 senat Politechniki Wrocławskiej wyrazi zgodę na przystąpienie uczelni do tej spółki).
5 grudnia wprowadzenie elektronicznej legitymacji studenckiej

2008
Politechnika Wrocławska ma 32 093 słuchaczy
1 września początek - po raz pierwszy czteroletniej - kadencji rektorskiej prof. Tadeusza Więckowskiego
24 września doktorem honoris causa Politechniki Wrocławskiej zostaje kanclerz Niemiec dr Angela Merkel
25 września senat akceptuje przedstawiony przez rektora plan inwestycyjny na lata 2008- 2012, przewidujący m.in. budowę Międzyuczelnianego Centrum Innowacyjno-Technologicznego "Technopolis" (ośrodki przy ul. Długiej i ul. Z. Janiszewskiego), Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Kompleksu Edukacyjno-Badawczego "Geocentrum" (w rejonie ul. Na Grobli) w ośrodku przy ul. Długiej oddano budynek laboratoryjno-dydaktyczny Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (M-6 bis, proj. Aleksandra Walczak)

2009
22 stycznia uchwałą senatu rok 2010 - Rokiem Stulecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu
23 kwietnia senat przyjął koncepcję realizacji Centrum Badawczo-Technologicznego zlokalizowanego przy ul. Długiej
24 września po przeprowadzeniu prac renowacyjnych oddano do użytku budynek A-10 przy ul. C.K. Norwida (proj. Marta Kwolek- Januszkiewicz, Grzegorz Januszkiewicz)
9 października pierwsza inauguracja roku akademickiego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Wydziału Mechaniczno- Energetycznego w Bielawie
30 listopada Politechnika Wrocławska ma 32 718 słuchaczy

2010
15 stycznia odsłonięcie tablicy rektorów w przedsionku Gmachu Głównego koncert w Operze Wrocławskiej inauguruje Rok Stulecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu
4 maja przekazanie placu budowy pod realizację Międzyuczelnianego Centrum Innowacyjno- Technologicznego "Technopolis". Początek prac budowlanych przy ul. Z. Janiszewskiego oraz przy ul. Długiej (przewidywane zakończenie prac - czerwiec- lipiec 2012)
28 maja oddanie laboratoriów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki w obiektach M-4 i M-6 przy ul. Długiej
28 czerwca odbiór budynku Zaplecza Badawczego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Wydziału Elektroniki (C-15) przy pl. Grunwaldzkim (proj. Andrzej Ilow)
11 października podpisanie umów niezbędnych do realizacji Kompleksu Edukacyjno-Badawczego "Geocentrum" w rejonie ul. Na Grobli

opracował: Marek Burak

Pryzmat, numer specjalny 2/2010
http://pryzmat.pwr.wroc.pl/

 


Logo Logo Logo

Muzeum
Politechniki Wrocławskiej123456789


Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A-1 (wejście od ul. Norwida)
tel. 71 320 33 20


Ładowanie...