PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

ENGINE - European research centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement

(Europejskie Centrum Badawcze nad inteligencją sieciową na rzecz wspierania innowacji)

Zespół realizujący zadania w ramach projektu ENINE na Politechnice Wrocławskiej pracuje pod kierownictwem dr. inż. Przemysława Kazienko, prof. PWr

Centrum ENGINE to interdyscyplinarna jednostka badawcza Politechniki Wrocławskiej, specjalizująca się w tzw. inteligencji sieciowej. Pojęcie to obejmuje rozwój innowacyjnych, inteligentnych i zaawansowanych narzędzi wspierających wydajne przetwarzanie, inteligentne systemy decyzyjne oraz inteligentne HCI, które mają zastosowanie w medycynie, naukach przyrodniczych, socjologii i psychologii, zarządzaniu i ekonomii, rozrywce mobilnej, rozwiązaniach dla biznesu i przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP. W ostatnich latach na rzecz centrum ENGINE zostały przeznaczone istotne środki, jednak mimo to ciągle nie osiągnęło ono poziomu organizacyjnego i naukowego porównywalnego z poziomem wiodących instytucji badawczych europejskiej przestrzeni badawczej. Powodem takiego stanu rzeczy są przede wszystkim niewystarczające fundusze, brak odpowiednich szkoleń kadry oraz niezadowalająca współpraca z zewnętrznymi partnerami naukowymi i biznesowymi. Głównym motorem projektu ENGINE jest znaczące zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE dzięki zatrudnieniu nowych uznanych badaczy z zewnątrz, modernizacji wyposażenia laboratorium oraz ożywienie wymiany fachowej wiedzy z zakresu zaawansowanych i innowacyjnych badań nad sieciami inteligentnymi.

Główne cele projektu ENGINE to: (i) podniesienie umiejętności kadry, (ii) lepsza integracja z EPB, (iii) poprawa aktualnych możliwości technicznych, (iv) zacieśnienie długofalowego partnerstwa z europejskimi centrami badawczymi. Projekt ENGINE ma również na celu ustanowienie silnej i trwałej współpracy z partnerami biznesowymi i rządowymi - z uwzględnieniem MŚP - na rzecz wzajemnych korzyści polegających na transferze wiedzy i przyszłej konkurencyjności związanymi z najnowocześniejszymi technologiami. Projekt ma również pomóc w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju jakości badań Centrum ENGINE, konkurencyjności i atrakcyjności na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i światowym.

Projekt podzielony jest na siedem pakietów zadań.

WP 1 Zarządzanie projektem

WP 2 Zwiększanie wiedzy eksperckiej i wymiany wiedzy poprzez wspólne działania z instytucjami partnerskimi.

Celem pakietu jest nawiązanie - dzięki wyjazdom naukowców biorących udział w projekcie ENGINE oraz przyjmowaniu na Politechnice Wrocławskiej delegacji z instytucji partnerskich - długoterminowej współpracy z 17 wiodącymi europejskimi instytucjami badawczymi z 11 państw Europy, aktywnie działającymi w obszarach komplementarnych do obszaru badań Centrum ENGINE. Transfer wiedzy obejmuje również doświadczenia partnerów ze współpracy z biznesem, w szczególności z lokalnymi MŚP. Dlatego w projekcie biorą udział cztery nieuniwersyteckie partnerskie jednostki badawcze z czterech państw UE: Fraunhofer Institute (Niemcy), European Centre for Soft Computing (Hiszpania), ESIGETEL (Francja), and NIVEL (Holandia).

 

WP 3 Podnoszenie poziomu wiedzy eksperckiej i wymiana wiedzy fachowej dzięki organizacji międzynarodowych warsztatów i konferencji i udziale w nich

Zorganizowane zostaną konferencje, warsztaty obejmujących rozmaite zagadnienia z zakresu badań nad inteligencją sieciową.  Podnoszenie poziomu wiedzy naukowców biorących udział w projekcie ENGINE będzie również efektem udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych.

 

WP 4 Wzmocnienie potencjału badawczego centrum ENGINE dzięki zatrudnieniu doświadczonych naukowców.

Pakiet zadań ma na celu wzmocnienie potencjału ludzkiego Centrum ENGINE poprzez zatrudnienie 7 doświadczonych naukowców

 

WP 5 Budowanie potencjału poprzez zakup, rozwój i modernizację sprzętu badawczego.

W celu zapewnienia wzrostu innowacyjności w ENGINE należy zmodernizować stary sprzęt laboratoryjny i nabyć nowy. Pakiet zdań nr 5 koncentruje się na zakupie, rozwoju i modernizacji sprzętu, który będzie stanowić laboratoryjne podłoże ENGINE. Głównym celem modernizacji sprzętu dla projektu jest zapewnienie podstaw do wspierania badań naukowych i potencjału innowacyjnego w Centrum. Rozwój infrastruktury i związane z nim poszerzenie zakresu działalności badawczej podejmowanej przez ENGINE umożliwi bliższą współpracę z partnerami biznesowymi.

 

WP 6 Budowanie wizerunku Centrum ENGINE oraz działania nakierowane na współpracę i innowacje

Naszym obowiązkiem jest dzielenie się wiedzą w obrębie społeczeństwa i europejskiego kontekstu badawczego. Aby zapewnić większą promocję inteligencji sieciowej oraz Centrum ENGINE, będą podejmowane działania marketingowe i upowszechniające. Naszą działalność promocyjną kierujemy do różnych grup docelowych: naukowców, studentów, społeczeństwa (w tym szkół), władz lokalnych/regionalnych/krajowych oraz przemysłu.

Chcielibyśmy zwiększyć konkurencyjność UE poprzez propagowanie wiedzy oraz budowanie międzynarodowej współpracy na całym świecie, zwłaszcza na poziomie UE. Działania promocyjne będą miały na celu lepszą integrację w UE jeśli chodzi o upowszechnianie badań i transfer projektu, jak również przekazywanie wyników badań innym krajom europejskim i w ich obrębie. Naszym podstawowym zadaniem jest zachęcenie studentów oraz młodych naukowców do rozwijania kariery naukowej i prowadzenia badań interdyscyplinarnych na WrUT.

Chcielibyśmy poprawić efektywność współpracy z partnerami przemysłowymi głównie poprzez:

  • działania promocyjne wśród przedsiębiorstw mające na celu poprawę wizerunku i zwiększenie rozpoznawalności Centrum ENGINE jako kompetentnego i wiarygodnego partnera,
  • organizację regularnych spotkań i warsztatów, „dni przemysłowych” i wydarzeń bliźniaczych (twining events), które mogłyby pomóc znaleźć partnera przemysłowego lub partnera do prowadzenia badań dla projektu,
  • zaproponowanie modelu współpracy pomiędzy Centrum ENGINE i przemysłem,
  • instruowanie członków zespołu Centrum ENGINE, jak chronić i sprzedawać swoją własność intelektualną,
  • stworzenie mechanizmu aktywnego poszukiwania partnerów przemysłowych do projektów realizowanych przez Centrum ENGINE.

WP 7 Ocena potencjału badawczego ENGINE

Międzynarodowy Komitet Ekspertów złożony z 3 ekspertów wyznaczonych przez Komisję Europejską oceni potencjał badawczy Centrum ENGINE, jego kompetencje naukowe oraz potencjał przyszłego wzrostu.

Strona projektu ENGINE