PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Projekt TRANSFoRm - Badania stosowane nad bezpieczeństwem pacjentów w Europie (ang. Translational Research And Patient Safety In Europe) jest projektem realizowanym w ramach Siódmego programu ramowego Unii Europejskiej przez europejskie konsorcjum obejmujące dwadzieścia dwa podmioty. Podstawowym celem projektu jest stworzenie i dostarczanie ścisłych, rodzajowych technik pozwalających na integrację podstawowej opieki medycznej i działalności badawczej w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów z wykorzystaniem następujących metod:

  1. Gromadzenie danych klinicznych, łącznie z informacją o symptomach i wskazaniach, wykraczając ponad pozyskiwanie standardowej diagnozy. Stworzenie dynamicznego interfejsu pozyskiwania danych, zintegrowanego z elektronicznym rekordem pacjenta (eHR) wspomoże w diagnozowaniu a także identyfikacji pacjentów kwalifikujących się do dalszych badań.
  2. Umożliwienie współpracy rozproszonych informacji medycznych i innych źródeł danych
  3. z zachowaniem poufności oraz bezpieczeństwa – pozwoli to na analizę zależności pomiędzy fenotypem a genotypem na dużą skalę a także uruchamianie projektów pilotażowych z tego zakresu.
  4. Stworzenie narzędzi programowych oraz udostępnienie usług pozwoli na wykorzystanie wspólnej nomenklatury medycznej oraz ustandaryzowanie danych w badaniach klinicznych. Dzięki temu możliwa będzie szeroka integracja i powtórne wykorzystanie danych medycznych.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum 22 organizacji z całej Europy składające się z badaczy medycznych oraz zajmujących się branżą ICT. Zgromadzono specjalistów od ontologii, integracji, systemów rozproszonych, bezpieczeństwa, eksploracji danych, projektowania interfejsów, a także ewaluacji i badań klinicznych. Uczestnicy reprezentujący badania kliniczne to między innymi European Clinical Research Infrastructures Network (tam będą wdrażane rezultaty projektu TRANSFoRm), European General Practice Research Network oraz największe organizacje prowadzące badania kliniczne.

Zakładane cele projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez przyspieszenie badań stosowanych, szybsze i bardziej ekonomiczne prowadzenie badań klinicznych oraz lepsze wykorzystanie systemów eHR wykorzystywanych do wspierania opieki klinicznej i badań.

Politechnika Wrocławska dołączyła do projektu TRANSFoRm poprzez siódmy konkurs ICT Siódmego programu ramowego (FP7-ICT-2011-7, Strenghtening cooperation in ICT R&D in an enlarged European Union). Celem tego działania jest przyspieszenie i wzmocnienie biegnących projektów ICT (IP i STREP) zespołami naukowców z nowych krajów członkowskich UE. Uczestnictwo uczelni w projecie rozpoczęło się 1 grudnia 2011r.

Szczególnie istotny jest fakt, że osiągnięte rezultaty projektu będzie można wykorzystać w obecnie realizowanych w Polsce projektach związanych z integracją danych medycznych (takich jak P1 czy elektroniczny rekord pacjenta). Ponadto, realizacja projektu na tak szeroką skale pozwoli skorzystać
z efektu synergii – wnioskowanie i wspomaganie polskich lekarzy będzie następowało nie tylko na bazie lokalnej wiedzy, ale reguły asocjacyjne mogą powstać na bazie bardzo dużego zbioru danych europejskich – powinno się to przyczynić do udoskonalenia systemów wspomagających.

Projekt podzielony jest na dziesięć pakietów (ang. work package, WP), które schematycznie można przedstawić na poniższym schemacie:

Projekt TRANSFoRm

Politechnika Wrocławska jest zaangażowana w projekcie w zadania wchodzące w pakiety WP 4, WP5, WP7, WP9 i realizuje następujące zadania:

  • Techniki eksploracji danych do poprawy i optymalizacji reguł asocjacyjnych
  • Specyfikacja narzędzia służącego do zbierania danych do systemu wspomagania decyzji integrowanego z eHR
  • Aplikacja eHealth służąca do zbierania danych od pacjentów
  • Oprogramowanie warstwy pośredniej służące do obsługi danych z aplikacji mobilnych oraz tworzenia reguł asocjacyjnych dla przypadków klinicznych
  • Wsparcie integracji oprogramowania podczas walidacji projektu
  • Rozpowszechnianie projektu

Zespół realizujący zadania w ramach projektu TRANSFoRm na Politechnice Wrocławskiej pracuje pod kierownictwem dr. inż. Przemysława Kazienko, prof. PWr i składa się ze specjalistów zajmujących się gromadzeniem, integracją oraz eksploracją danych, architekturą systemów medycznych oraz projektowaniem dynamicznych interfejsów mobilnych.

Strona projektu TRANSFoRm