PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Regulamin Festiwalowych Zawodów w Programowaniu Zespołowym dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

1. Cel zawodów
Zawody pozwolą uczestnikom zweryfikować umiejętności programistyczne oraz predyspozycje do zespołowego rozwiązywania problemów przed ewentualną decyzją podjęcia studiów na kierunku informatycznym. Są również okazją do przeżycia intelektualnej przygody w środowisku akademickim i stwarzają możliwość poznania nowych ludzi.

2. Uczestnictwo w zawodach
2.1. W zawodach biorą udział zespoły składające się maksymalnie z trzech osób - uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa Dolnośląskiego.
2.2. Zgłoszenia drużyn do zawodów dokonują szkoły. W zgłoszeniu należy podać dane opiekuna i listę zespołów uszeregowanych zgodnie z preferowaną kolejnością.
2.3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy dokonają kwalifikacji na podstawie kolejności zgłoszeń, miejsca na liście zespołów, zgłoszonych przez szkołę, oraz wyników, uzyskanych przez szkołę w poprzednich edycjach naszych zawodów.
2.4. Każdy zespół wyznacza spośród siebie kapitana, który podczas zawodów będzie się kontaktował z organizatorami.

3. Przebieg zawodów
3.1. Zawody trwają 3.5 godziny. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ma prawo przedłużyć czas rozwiązywania zadań w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności.
3.2. Zawody będą przeprowadzane w środowisku sieciowym. Sieć służy do przesyłania rozwiązań oraz do tworzenia wydruków kodu źródłowego. Używanie sieci do innych celów, np. zdalne logowanie, ftp, telnet i inne, jest zakazane i może spowodować dyskwalifikację zespołu. Każdy zawodnik, który znajdzie lukę w systemie ochrony, jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie personel pomocniczy zawodów.
3.3. Każdy zespół ma do dyspozycji zestaw komputerowy pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Linux wyposażony w kompilatory gcc i g++ dla C/C++, fpc dla Pascala oraz javac dla Javy. Szczegóły techniczne będą opublikowane na stronie internetowej zawodów. Zespoły otrzymają co najmniej 4 zadania programistyczne, których rozwiązania należy przedstawić w języku Pascal, C/C++ lub Java. Zadania będą sformułowane w sposób niezależny od języka programowania i środowiska programistycznego.
3.4. Zadania będą sformułowane w języku polskim.
3.5. Zawodnicy mogą zgłosić fakt zaistnienia niejasności lub wystąpienia błędu w sformułowaniu zadania. Jeśli sędziowie zawodów uznają, że uwaga jest zasadna, wszystkie zespoły otrzymają stosowne wyjaśnienia.
3.6. Każde rozwiązanie musi się składać z pojedynczego pliku tekstowego z kodem źródłowym w dowolnym z dostępnych języków programowania. Program nie może korzystać z plików dodatkowych oraz nie może tworzyć plików tymczasowych.
3.7. Uczestnicy mogą korzystać z własnych materiałów: słowników, książek, wydruków programów, notatek.
Nie jest dozwolone korzystanie z tekstów zapisanych w formie elektronicznej, z kalkulatorów, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów, itp.
3.8. Zawodnikom w czasie zawodów wolno komunikować się jedynie z członkami swojej drużyny oraz wyznaczonym personelem pomocniczym. Każdy kontakt z innymi osobami (w szczególności z zawodnikami innych drużyn lub opiekunem) jest zabroniony pod groźbą dyskwalifikacji. Personel pomocniczy może pomagać uczestnikom w przypadku wystąpienia problemów związanych ze środowiskiem programistycznym, np. wyjaśniając komunikaty o błędach systemowych.
3.9. Skład sędziowski ma prawo do dyskwalifikacji drużyny w przypadku zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
3.10. W trakcie zawodów przez pierwsze 2.5 godziny są podawane na bieżąco aktualne wyniki konkursu, a przez ostatnią godzinę zespoły otrzymują od komisji sędziowskiej tylko informacje, dotyczące własnych rozwiązań.
3.11. Po zakończeniu zawodów zostaną przedstawione oficjalne wyniki.

4. Komisja sędziowska zawodów
4.1. Skład sędziowski i Sędzia Główny jest wyznaczany przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego w porozumieniem z Przewodniczącym Komitetu Programowego.
4.2. Skład sędziowski jest upoważniony do zmiany regulaminu w chwili zajścia nieprzewidzianych wypadków. Decyzje składu sędziowskiego są ostateczne i nie podlegają apelacji.
4.3. Sędziowie zawodów są odpowiedzialni za ocenę prawidłowości rozwiązań zadań. Sędzia Główny, konsultując decyzje z pozostałymi sędziami, jest odpowiedzialny za wyłonienie zwycięzców.

5. Kryteria i tryb oceny rozwiązań zadań
5.1. Drużyny przedstawiają sędziom rozwiązania zadań w czasie trwania zawodów.
5.2. Zadania oceniane są w sposób automatyczny. W przypadku wątpliwości decyzja podejmowana jest przez skład sędziowski.
5.2. Oceniana jest tylko funkcjonalna poprawność programów, nie jest oceniany styl programowania. Każde rozwiązanie przedstawione do oceny jest akceptowane lub odrzucane, a drużyna jest powiadamiana o tej ocenie.
5.3. Jeżeli rozwiązanie nie zostanie zaakceptowane, drużyna może przedstawić kolejną wersję rozwiązania.
5.4. Drużyny są szeregowane na podstawie liczby poprawnie rozwiązanych zadań. O kolejności drużyn, posiadających tę samą liczbę rozwiązanych zadań, decyduje łączny czas rozwiązywania zadań. Za czas rozwiązania zadania przyjmuje się czas, jaki upłynął od początku zawodów do momentu przedstawienia poprawnego rozwiązania, powiększony o karę 20-tu minut za każde przedstawienie błędnego rozwiązania. Łączny czas rozwiązywania zadań jest obliczany tylko na podstawie zaakceptowanych rozwiązań - kara dotycząca nierozwiązanych zadań nie jest dodawana do sumarycznego czasu zespołu.

Regulamin

 

Zawody odbędą się w laboratoriach komputerowych Instytutu Informatyki Politechniki Wrocławskiej w dniach 21-22. czerwca 2011 roku. 21 czerwca zostaną przeprowadzone zawody dla szkół średnich, a 22 czerwca dla wyższych uczelni.
Każdy z zespołów otrzyma co najmniej 4 (uczniowie) lub 6 (studenci) zadań programistycznych, których rozwiązania należy przedstawić w języku Pascal lub C/C++. Każdy zespół będzie miał do dyspozycji 1 komputer i 3.5 godziny czasu (uczniowie) lub 5 godzin (studenci) na rozwiązywanie zadań. Uczestnicy mogą korzystać z przyniesionych przez siebie materiałów: słowników, książek, notatek. Nie można korzystać z kalkulatorów i nośników magnetycznych. Po zakończeniu zawodów zostaną przedstawione oficjalne wyniki.

 

 

>Regulamin –szkoły średnie

>Regulamin – szkoły wyższe