PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

Instytut Informatyki (II)
został powołany z dniem 01.09.2008 r. i powstał z połączenia

Instytutu Informatyki Technicznej I-17 oraz
Instytutu Informatyki Stosowanej I-31 (który powstał 01.12.2004 roku z połączenia Wydziałowego Zakładu Informatyki oraz Wydziałowego Zakładu Systemów Informacyjnych)

Instytut Informatyki Technicznej powstał w roku 1982 jako Instytut Sterowania i Techniki Systemów. W grudniu 2004 r. zmienił nazwę na Instytut Informatyki Technicznej.

Wydziałowy Zakład Informatyki wywodzi się z Centrum Informatycznego Politechniki Wrocławskiej, które w 1996 roku w wyniku reorganizacji zostało podzielone na dwie jednostki: Wydziałowy Zakład Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania (WZI) oraz Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS).

Centrum Informatyczne Politechniki Wrocławskiej, jako jednostka Politechniki Wrocławskiej, funkcjonowało od 1971 roku, chociaż nazwa ta pojawiła się dopiero w 1992 roku. Wcześniej był to Ośrodek Obliczeń Numerycznych.

 

Ośrodek Obliczeń Numerycznych – od 1971 r.

Centrum Obliczeniowe – od 1973 r.

Kierownikiem Ośrodka a później Centrum w latach 1971-1983 był doc. dr Jerzy Battek.

Kierownikiem Centrum w latach 1983-1992 był dr hab. Zbigniew Huzar, prof. PWr.

 

Centrum Informatyczne - od 1992 r.

Kierownikiem Centrum Informatycznego był:

dr hab. Zbigniew Huzar, prof. PWr – w latach 1992-1996

 

Kierownikiem WZI był:

dr hab. Zbigniew Huzar, prof. PWr – w latach 1996-2004.


Wydziałowy Zakład Systemów Informacyjnych wywodzi się z Zakładu Systemów Informacyjnych, który powołany został w Bibliotece Głównej i OINT dnia 1 stycznia 1972 roku przez Rektora Politechniki Wrocławskiej z inicjatywy ówczesnego dyrektora BG i OINT dra inż. Czesława Daniłowicza. Podstawowym zadaniem Zakładu było projektowanie i wdrażanie systemu automatycznego przetwarzania informacji naukowej (APIN).

W Zakładzie zatrudniono informatyków, ekonomistów i bibliotekarzy zakładając, że będą oni uzupełniać wiedzę niezbędną do realizacji projektu w trakcie jego opracowywania i realizacji. Okazało się bowiem, że żaden z realizowanych wówczas w Polsce programów studiów nie obejmował problematyki organizacji, projektowania i eksploatacji komputerowych systemów biblioteczno-informacyjnych. Aby uzupełnić tę lukę opracowano program kształcenia specjalistów z tego zakresu na Politechnice Wrocławskiej. Program studiów został zatwierdzony przez Radę Wydziału Informatyki i Zarządzania w 1972 roku, a nowa, unikalna w kraju specjalność: Systemy Informacji Naukowo-Technicznej – SINT (obecnie Systemy Informacyjne), pojawiła się na Wydziale w roku akademickim 1972/73. Jej prowadzenie powierzono Zakładowi Systemów Informacyjnych.
We wrześniu 1981 roku zespół projektowy APIN został wydzielony z Zakładu i przekształcony w odrębny oddział w Bibliotece Głównej i OINT, natomiast w Zakładzie pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni, a jego głównym zadaniem stała się działalność naukowa i dydaktyczna na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Wtedy też Zakład otrzymał odrębne pomieszczenia w budynku A1.

 

Z dniem 1 lipca 1995 roku Zakład Systemów Informacyjnych w Bibliotece Głównej i OINT został przekształcony w Wydziałowy Zakład Systemów Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Kierownikiem Zakładu został dr hab. inż. Czesław Daniłowicz, prof. PWr. W trakcie istnienia Zakładu liczba pracowników wzrosła z 5 do 20 osób. Od chwili utworzenia Instytutu Informatyki Stosowanej Wydziałowy Zakład Systemów Informacyjnych funkcjonuje jako Zakład Systemów Informacyjnych w ramach Instytutu.