PL | EN
Instytut Informatyki Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

ogłasza j u b i l e u s z o w y

XXV Ogólnopolski Konkurs

na najlepsze prace magisterskie z informatyki

W konkursie mogą brać udział dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki, oraz złożyli i obronili te prace w terminie określonym przez regulamin studiów danej uczelni. Zgłoszenia pracy dokonuje autor (autorzy) pracy, przesyłając na adres: dr hab. Zygmunt Mazur, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, w terminie do dnia 10 października 2008 r. następujące dokumenty:

a) pracę dyplomową w wersji drukowanej oraz w postaci elektronicznej (plik .pdf) wraz z załącznikami niezbędnymi do dokonania oceny (nośnik z oprogramowaniem, zaświadczenie o wdrożeniu, kopia publikacji itp.),

b) wypełnioną przez wszystkich autorów pracy ankietę, dostępną na stronie www.pti.wroc.pl,

c) zaświadczenie z uczelni, że zgłoszona na konkurs praca została obroniona jako praca magisterska w roku ogłoszenia konkursu, tj. w okresie od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r.

WYNIKI KONKURSU BĘDĄ OGŁOSZONE DO KOŃCA 2008 r.

NAGRODY:I nagroda 5 000 zł, II nagroda 4 000 zł, III nagroda 3 500 zł, trzy wyróżnienia po 2 500 zł. Komisja konkursowa może nie przyznać dowolnej z nagród, bądź podzielić jedną nagrodę między kilka prac. Zapraszamy do udziału w konkursie DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ PTI (www.pti.wroc.pl),

e-mail: wroclaw@pti.org.pl