1. Chodak Grzegorz, Wasilewska Helena, "Niektóre czynniki kształtujące kursy akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie", wydawnictwo Narodowy Bank Polski, "Bank i Kredyt" nr 9/94 str. 13-19.

2. Chodak Grzegorz "Dydaktyczne symulatory komputerowe w Internecie" , monografia pod redakcją prof. dra hab. Edwarda Radosińskiego pt.: "Modelowanie symulacyjne w dydaktyce ekonomii", Polskie Towarzystwo Symulogiczne, 1998.

3. Chodak Grzegorz, "Inventory control software for small and middle size firms - a comparative study", Information Systems Architecture and Technology '99, Wrocław University of Technology, Wrocław 99. (pdf format)

4. Chodak Grzegorz, "Programy gospodarki magazynowej - ogólna charakterystyka i perspektywy rozwoju", Informatyka 9/99, str. 27-31.

5. Chodak Grzegorz, "Metodologia porównania programów gospodarki magazynowej", Informatyka 11/99, str. 10-16.

6. Bieńkowska Agnieszka, Chodak Grzegorz , Zabłocka-Kluczka Anna, "Komputerowy system wspomagania oceny i analizy stopnia realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstwa", Informatyka w Zarządzaniu, Marketingu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 1999.

7. Chodak Grzegorz, "Ważniejsze aspekty dotyczące wdrażania programów gospodarki magazynowej", Informatyka 12/99, str. 14-17.

8. Chodak Grzegorz, Kwaśnicki Witold, "Genetic Algorithms in Seasonal Demand Forecasting", Information Systems Architecture and Technology '2000, Wrocław University of Technology, Wrocław 2000. (pdf format)

9. Chodak Grzegorz, "Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej", Gospodarka Materiałowa i Logistyka 8/2001, str. 7-12. (pdf format)

10. Chodak Grzegorz, "Struktura baz danych programów gospodarki magazynowej", Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1/2002, str. 19-22. (pdf format)

11. Chodak Grzegorz, "System wspomagania decyzji w gospodarce magazynowej", rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Witolda Kwaśnickiego, marzec 2002 - praca nie publikowana

12. Chodak Grzegorz, Kwaśnicki Witold, "Zastosowanie algorytmów genetycznych w prognozowaniu popytu", Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4/2002, str. 2-7. (pdf format)

13. Chodak Grzegorz, Kwaśnicki Witold, "Symulacja obrotów magazynowych" Gospodarka Materiałowa i Logistyka 7/2002, str. 19-23. (pdf format)

14. Balcerak A., Chodak G., Galant-Pater M., Pieronek J., Siuta B., Stalewski T., "Jakość kształcenia i organizacji studiów na kierunku zarządzanie i marketing w opinii studentów (badania pilotażowe)", Raporty Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Ser. SPR 2002

15. Chodak Grzegorz, "Propozycja modelu symulacyjnego wspomagającego zarządzanie zapasami w sklepie internetowym", Symulacja Systemów Gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003 (pdf format)

16. Chodak G., Ropuszyńska-Surma E. "Możliwości oraz bariery wykorzystania internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa" , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, Wrocław 2004 (pobierz w formacie pdf)

17. Chodak Grzegorz, "Symulator obrotów magazynowych w sklepie internetowym - propozycja implementacji", Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 8/2004, str. 2-10. (pdf format)

18.Chodak Grzegorz, "Symulator Capitalsm II jako narzędzie kształcenia menedżera", Symulacja Systemów Gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004 (pobierz w formiacie pdf)

19. Chodak Grzegorz, Ropuszyńska-Surma Edyta, "Internet - użytkownicy, bariery i zagrożenia", zeszyt naukowy "Gospodarka, Rynek, Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", Wrocław, 12/2004 (pobierz w formacie pdf)

20. Chodak Grzegorz, "Co pomoże, a co przeszkodzi twojej wymarzonej firmie", Semestr, lipiec-sierpień 2005 (pełna wersja artykułu znajduje się na stronie: http://www.semestr.pl/2,1671.html)

21. Chodak Grzegorz, "Propozycja modelu klienta sklepu internetowego", Symulacja Systemów Gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005 (pobierz w formacie pdf)

22. Chodak Grzegorz, "Dzierżawienie oprogramowania jako metoda redukcji kosztów w przedsiębiorstwie - analiza ASP", Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005 (pobierz w formacie pdf)

23. Chodak Grzegorz, "Struktura funkcjonalna sklepów internetowych", Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, (pdf format)

24. Chodak Grzegorz, "Sklepy internetowe jako szansa rozwoju dla przedsiębiorstw sektora MSP". W: Hradecke ekonomicke dny 2006. Podnikani a rozvoj regionu. Vedecka konference. Sbornik prispevku. Hradec Kralove, 7. a 8. unora 2006. Hradec Kralove: Gaudeamus 2006 s. 187-191, (pobierz w formacie pdf)

25. Chodak Grzegorz, Ropuszyńska-Surma Edyta, "Wykorzystanie Internetu w aptekach." Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2006r, nr 10 s. 9-16,

26. Chodak Grzegorz, "Propozycja modelu pośrednika internetowego i tradycyjnego." W: Modelowanie symulacyjne systemów społecznych i gospodarczych I. Pod red. nauk. Alicji Balcerak i Witolda Kwaśnickiego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2006, (pobierz w formacie pdf)

27. Chodak Grzegorz, "Propozycja kryteriów służących ocenie konkurencyjności sklepów internetowych", Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, (pobierz w formacie pdf)

28. Chodak Grzegorz, "Determinanty rozwoju rynku e-commerce w Polsce", Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, (pobierz w formacie pdf)

29. Chodak Grzegorz, "Aukcje internetowe - specyfika i perspektywy rozwoju." W: Hradecke ekonomicke dny 2007/I. Ekonomicky rust a rozvoj regionu. Vedecka konference. Sbornik prispevku. Hradec Kralove, 6. a 7. unora 2007. Hradec Kralove: Gaudeamus 2007 s. 221-225 (pobierz w formacie pdf)

30. Chodak Grzegorz, "E-commerce jako forma globalizacji handlu", artykuł zgłoszony do Zeszytów Naukowych Politechniki Wrocławskiej, (pobierz w formacie pdf)

31. Chodak Grzegorz, Ropuszyńska-Surma Edyta: Analiza oprogramowania wspomagającego zarządzanie apteką i elektroniczną wymianę danych. Gospod. Mater. Logist. 2007 R. 59 nr 3 s. 18-23,

32. Chodak Grzegorz, Ropuszyńska-Surma Edyta: Elektroniczny system zamawiania leków - implementacja, wykorzystanie i zakres zastosowania. Gospod. Mater. Logist. 2007 R. 59 nr 4 s. 5-12,

33. Chodak Grzegorz, Ropuszyńska-Surma Edyta: Pracownicy aptek o korzyściach i niedogodnościach stosowania elektronicznego systemu zamawiania leków. Gospod. Mater. Logist. 2007 R. 59 nr 3 s. 12-16

34. Chodak Grzegorz, "Problem długiego ogona. Propozycja modelu e-sklepu", W: Modelowanie symulacyjne systemów społecznych i gospodarczych I. Pod red. nauk. Alicji Balcerak i Witolda Kwaśnickiego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2007 (pobierz w formacie pdf)

35. Chodak Grzegorz, "Wybrane aspekty zarzadzania dlugim ogonem w sklepie internetowym", W: Hradecke ekonomicke dny 2008/I. Ekonomicky rust a rozvoj regionu. Vedecka konference. Sbornik prispevku. Hradec Kralove, 6. a 7. unora 2008. Hradec Kralove (pobierz w formacie pdf)

36. Chodak Grzegorz, Zymonik Krzysztof, Kryteria ekonomiczne i prawne służące ocenie konkurencyjności sklepów internetowych, Przegląd Organizacji 2008, nr 1, s.39-42; (pobierz w formacie pdf)

37. Chodak Grzegorz, Ropuszyńska-Surma Edyta, "Gospodarka magazynowa w sklepie internetowym", Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 6/2008; (pobierz w formacie pdf)

38. Chodak Grzegorz, Ropuszyńska-Surma Edyta, "Zarządzanie asortymentem w sklepie internetowym", Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 7/2008; (pobierz w formacie pdf)

39. Chodak Grzegorz, Ropuszyńska-Surma Edyta, "Prognozowanie popytu w sklepie internetowym. Wyniki badań", Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 8/2008; (pobierz w formacie pdf)

40. Chodak Grzegorz, Ropuszyńska-Surma Edyta, "Elektroniczna wymania danych w sklepie internetowym", Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 9/2008; (pobierz w formacie pdf)

41. Chodak Grzegorz, "Model dropshippingu w sklepie internetowym.", w: Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, red. nauk. Alicji Balcerak i Witolda Kwaśnickiego. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. s. 110-124. (pobierz w formacie pdf)

42. Chodak Grzegorz, "Evolution of polish e-commerce - main trends and perspectives.", in: Enterprise, logistics and innovations in knowledge based economy, ed. by Maria Nowicka - Skowron & Ralph Lescroart. Arlon : Haute Ecole "Blaise Pascal", 2008. s. 34-42 . (download in pdf)

43. Chodak Grzegorz, "Internetowe serwisy porównywania cen - droga do konkurencji doskonałej?", w: Teoria i praktyka regulacji gospodarczych. Cz. 1 / pod red. nauk. Zdzisława Szalbierza i Jadwigi Rudek. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. s. 195-208. (pobierz w formacie pdf)

44. Chodak Grzegorz, "Analysis of on-line services.", Hradecké ekonomické dny 2009 : ekonomický rozvoj a management regionu : ve(decká konference : sborník příspe(vku, Hradec Králové, 3. a 4. února 2009. Díl 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 218-224. (pobierz w formacie pdf)

45. Chodak Grzegorz, Latus Łukasz, "Outsourcing technologii IT w handlu elektronicznym.", Przegląd Organizacji. 2009, nr 7/8, s. 69-73. (pobierz w formacie pdf)

46. Chodak Grzegorz, "Genetic algorithms in forecasting of internet shops demand.", Information systems architecture and technology : system analysis in decision aided problems, eds Jerzy Świątek [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. s. 59-68. (download in pdf)

47. Chodak Grzegorz, Latus Łukasz, Prałat Ewa, "Gospodarka magazynowa." w: E-handel Polska 2009 : badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów [Dokument elektroniczny] / [red.] Piotr Jarosz [i in.]. Wrocław : Dotcom River, 2009. s. 48-62.

48. Chodak Grzegorz, Latus Łukasz, Prałat Ewa, "Logistyka transportowa." w: E-handel Polska 2009 : badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów [Dokument elektroniczny] / [red.] Piotr Jarosz [i in.]. Wrocław : Dotcom River, 2009. s. 48-62. (pobierz w formacie pdf)

49. Chodak Grzegorz, Zaręba Maciej, "Liczba użytkowników Internetu a Produkt Narodowy Brutto per capita.", Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński. Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. s. 87-95. (pobierz w formacie pdf)

50. Chodak Grzegorz, "Droga do internetowej sprzedaży globalnej",w: Wiedza drogą do sukcesu : przedsiębiorczość i innowacyjność / red. Tomasz Malczyk, Zbigniew Kulas, Bartłomiej Kozak. Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009. s. 111-115. (pobierz w formacie pdf)

51. Chodak Grzegorz, Zymonik Krzysztof, "Zagrożenia i ochrona konsumentów w handlu elektronicznym.", Przegląd Organizacji. 2010, nr 11, s. 38-41.

52. Chodak Grzegorz, Latus Łukasz, Prałat Ewa, "Gospodarka magazynowa, prognozowanie popytu i wysyłka w sklepach internetowych - wyniki badań.", Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2010, R. 62, nr 4, s. 2-10. (pobierz w formacie pdf)

53. Chodak Grzegorz, Latus Łukasz, Prałat Ewa, "Analiza dystrybucji w sklepach internetowych.", Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2010, R. 62, nr 5, s. 2-8. (pobierz pdf)

54. Chodak Grzegorz, "E-commerce narzędziem globalizacji handlu.", Przegląd Organizacji. 2010, nr 6, s. 40-43. (pobierz pdf)

55. Chodak Grzegorz, Latus Łukasz, Prałat Ewa, "Współpraca sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską - wyniki badań.", Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2010, R. 62, nr 6, s. 18-26. (pobierz pdf)

56. Chodak Grzegorz, "Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji - efekt synergii czy kanibalizm?", Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2010, R. 62, nr 9, s. 8-15. (pobierz pdf)

57. Chodak Grzegorz, "System wspomagania decyzji w zakresie logistyki sklepów internetowych." Modele symulacyjne i gry menedżerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce / pod red. nauk. Alicji Balcerak i Witolda Kwaśnickiego. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. s. 133-150. (pobierz pdf)

58. Chodak Grzegorz, " ABC analysis in an internet shop : a new set of criteria." e-Society 2011 : proceedings of the IADIS International Conferece, Avila, Spain, March 10-13, 2011 / [ed. by Piet Kommers and Pedro Isaías]. [B. m.] : IADIS Press, cop. 2011. s. 196-204. (download in pdf)

59. Chodak Grzegorz, Krzysztof Kowal, "Degree of Economic Freedom and Relationship to Economic Growth and Human Development" W: Hradecke ekonomicke dny 2011 Ekonomicky rust a rozvoj regionu. Vedecka konference. Sbornik prispevku. 2011 Hradec Kralove (download in pdf)

60. Chodak Grzegorz, Latus Łukasz, "Metody dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe : wyniki badań", Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2011, nr 8, s. 16-22. (download in pdf)

61. Chodak Grzegorz, Latus Łukasz, "Metody prognozowania popytu i zarządzanie gospodarką magazynową w polskich sklepach internetowych : wyniki badań", Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 2011, nr 9, s. 11-18. (download in pdf)

62. Chodak Grzegorz, Gospodarka magazynowa i logistyka.E-handel Polska 2010 : badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów [Dokument elektroniczny] / [red. Piotr Jarosz]. Wrocław : Dotcom River, 2011. s. 54-69.

63. Chodak Grzegorz, Latus Łukasz, Sprzedaż zagraniczna prowadzona przez polskie sklepy internetowe - wyniki badań., Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2012, nr 1, s. 16-20. (download in pdf)

64. Chodak Grzegorz, Latus Łukasz, Bariery utrudniające ekspansję polskich sklepów internetowych na rynki zagraniczne., Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2012, nr 2, s. 20-24. (download in pdf)

65. Chodak Grzegorz, Kudryńska Katarzyna, Czy handel elektroniczny wydłuża czas życia produktu?, Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2012, nr 3, s. 20-28. (download in pdf)

66. Chodak Grzegorz, Suchacka Grażyna, Cost-oriented recommendation model for e-commerce, Computer Networks : 19th International Conference, CN 2012, Szczyrk, Poland, June 19-23, 2012 : proceedings / Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Piotr Stera (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2012. s. 421-429. (download in pdf)

67. Chodak Grzegorz, Gospodarka magazynowa i logistyka., Raport eHandel Polska 2012 : analiza wyników badania polskich sklepów internetowych [Dokument elektroniczny] / [red. Piotr Jarosz] ; Grzegorz Chodak [i in.]. [Wrocław] : Dotcom River, 2012. s. 50-69.

68. Chodak Grzegorz, Suchacka Grażyna, Practical aspects of log file analysis for e-commerce., Computer Networks : 20th International Conference, CN 2013, Lwówek Śląski, Poland, June 17-21, 2013 : proceedings / Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Piotr Stera (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2013. s. 562-572. (download in pdf)

69. Chodak Grzegorz, Metody dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe - wyniki badań., Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2013, nr 6, s. 21-32. (download in pdf)

70. Chodak Grzegorz, Dostępność towaru w magazynie a czas realizacji zamówienia w sklepie internetowym - wyniki badań., Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2013, nr 11, s. 23-34. (download in pdf)

71. Chodak Grzegorz, Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych : modele, badania rynku., Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014 (download in pdf)

72. Chodak Grzegorz, Łęczek Justyna, Problem ostatniej mili - wyniki badań sklepów internetowych i konsumentów, Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 2014, nr 9, s. 25-43 (download in pdf)

73. Suchacka Grażyna, Chodak Grzegorz, Using association rules to assess purchase probability in online stores, Information Systems and e-Business Management. 2016, vol. 14, nr 54, s. 1-30. (IF 1.723)

74. Suchacka Grażyna, Chodak Grzegorz, Characterizing Web sessions of e-customers interested in traditional and innovative products, 30th European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2016, May 31st-June 03rd, 2016, Regensburg, Germany : proceedings / ed. by Thorsten Claus [i in.]. [B.m.] : ECMS, cop. 2016. s. 635-640.

75. Polowy Maciej, Chodak Grzegorz, Electronic micropayment market in Poland - consumer survey, Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016, February 2nd and 3rd 2016, Hradec Králové / ed. by Pavel Jedlička. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2016. s. 835-841.

76. Chodak Grzegorz, Inventory control in online store - the problem of "shelf warmes"., Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016, February 2nd and 3rd 2016, Hradec Králové / ed. by Pavel Jedlička. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2016. s. 278-284.

77. Chodak Grzegorz, The nuisance of slow moving products in electronic commerce, Professionals Center for Business Research [Dokument elektroniczny]. 2016, vol. 3, nr 2, s. 11-16. (download in pdf)

78. Chodak Grzegorz, The e-book market : its structure, main trends and perspectives for growth, e-Society 2017 : proceedings of the 15th International Conference, Budapest, Hungary 10-12 April, 2017 / Ed. by Piet Kommers and Pedro Isaías. [B.m. : b.w.], cop. 2017. s. 3-10. (download in pdf)

79. Chodak, G., & Suchacka, G. (2017). An Experiment with Facebook as an Advertising Channel for Books and Audiobooks. In Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology-ISAT 2016-Part I (pp. 221-233). Springer, Cham. Download from Springer site

80. Jacek Iwański, Grażyna Suchacka, Grzegorz Chodak Application of the Information Bottleneck method to discover user profiles in a Web store. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce. 2018, vol. 28, nr 2, s. 98-121. (IF 1.4)

81. Yash Chawla, Grzegorz Chodak Recommendations for social media activities to positively influence the economic factors. W: Double-blind peer-reviewed proceedings part I. of the international scientific conference Hradec Economic Days 2018, January 30-31, 2018, Hradec Králové / [ed. by Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal]. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2018. s. 328-338. (Hradec Economic Days, ISSN 2464-6059; vol. 8 (1))

82. Chodak Grzegorz, (2020), The problem of shelf-warmers in electronic commerce: a proposed solution, Information Systems and e-Business Management, 18(2), 259-280, IF 5.073 (download in pdf)

83. Marta Hrydziuszko, Grzegorz Chodak, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na rynku suplementów diety w Polsce w kontekście strategii Europa 2020. Przegląd Organizacji. 2020, nr 4, s. 12-22.

84. Chodak Grzegorz, Suchacka Grażyna, Chawla Yash, HTTP-level e-commerce data based on server access logs for an online store. Computer Networks. 2020, vol. 183, art. 107589, s. 1-5. IF 4.474, https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107589

85. Chawla, Y., & Chodak, G. (2021). Social media marketing for businesses: Organic promotions of web-links on Facebook. Journal of Business Research, 135, 49-65. IF 7.550 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.06.020