Modele niezawodności systemów informatycznych

Opis kursu

Zajęcia prowadzone są na dziennych i zaocznych studiach magisterskich drugiego stopnia.

W ramach kursu następuje zapoznanie studentów z problematyką niezawodności i bezpieczeństwa systemów, to jest z modelami i narzędziami niezawodności systemów, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych. Celem zajęć jest także zapoznanie studentów z ogólnymi zagadnieniami niezawodności systemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów komputerowych. Istotnymi elementami tematyki będą modele i miary niezawodnościowo – funkcjonalne systemów komputerowych.

Przedmiotem seminarium będzie poszerzenie wiadomości z zakresu materiału wyłożonego na wykładzie. W szczególności studenci zapoznani zostaną z następującymi zagadnieniami: archiwizowania danych, ochrony kont, celów zarządzania spójnością systemu, audytu i rejestrowania zdarzeń, ochrony przed programami złośliwymi, ochrony sprzętu komputerowego, ochrony danych, metod oceny niezawodności systemów komputerowych, modelowania niezawodnościowego i niezawodnościowo – funkcjonalnego systemów cyfrowych, drzew uszkodzeń, zastosowania sieci Petriego w badaniach niezawodności sieci komputerowych, systemów tolerujących uszkodzenia, niezawodności oprogramowania.

Kryteria oceny

Warunkiem zaliczenia seminarium jest wygłoszenie referatu na wybrany temat spośród tematów zaproponowanych przez prowadzącego oraz obecność na zajęciach seminaryjnych (dopuszcza się dwie nieobecności na seminarium).

Na ocenę z egzaminu ustnego ma wpływ ocena z wygłoszonego referatu na seminarium.

Tematy seminarium

 • Podstawy bezpieczeństwa komputerów. Zadania użytkownika.
 • Bezpieczeństwo systemu informatycznego.
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych.
 • Niezawodność oprogramowania.
 • Metody i pomiary niezawodności oprogramowania.
 • Sieci Petriego – budowa i zastosowania techniczne.
 • Zastosowanie sieci Petriego w analizie niezawodnościowej systemów komputerowych.
 • Modele bezpieczeństwa danych w systemach informat.
 • Analiza niezawodnościowa systemów komputerowych metodą drzew uszkodzeń.
 • Diagnostyka i lokalizacja uszkodzeń w systemach cyfrowych.
 • Niezawodność systemów progowych.
 • Systemy tolerujące uszkodzenia.
 • Modele hazardów proporcjonalnych.
 • Nowoczesne zabezpieczenia kryptograficzne.

Terminy kolokwiów i egzaminów

Zaliczenia i egzaminy będę wpisywał do protokołów, kart zaliczeń i indeksów na ostatnich zajęciach w semestrze w salach, w których mamy zajęcia. Proszę przynieść indeksy i karty zaliczeń!!!

Literatura

 1. H. Pham, Reliability Modeling, Analysis and Optimization. Word Scientific Publ., New Jersey 2006.
 2. E. Zio, Computational Methods for Reliability and Risk Analysis. Word Scientific Publ., New Jersey 2009.
 3. P. Czarny, Bezpieczeństwo w Windows NT/2000. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2002.
 4. Bobrowski D.; Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT, Warszawa 1986.
 5. D.Bobrowski, Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach. WNT, Warszawa 1985.
 6. I.Koźniewska, M.Włodarczyk, Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi. PWN, Warszawa 1978.
 7. A.Grzywak, Bezpieczeństwo systemów komputerowych i telekomunikacyjnych. Wydawnictwo SOTEL, Chorzów 1999.
 8. J. Kaluski, Wykłady z procesów Markowa. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 9. I.J.Jóźwiak, Zastosowanie modelu hazardów proporcjonalnych Weibulla … Pr. Nauk. CO P.Wr. nr 11, Seria Monografie Nr 3. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.
 10. N.Viswanadham, V.V.S.Sarma, G.Singh, Reliability of Computer and Control Systems. North-Holland, Amsterdam 1987.
 11. K.Ważyńska Fiok, J.Jaźwiński, Niezawodność systemów technicznych. PWN, Warszawa.
 12. J.Stokłosa, T.Bilski, T.Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. PWN, Warszawa 2001.
 13. S.Maguire, Niezawodność oprogramowania. Helion, Gliwice 2002.
 14. W.Mochnacki, Kody korekcyjne i kryptografia. Wyd. PWr.,Wrocław 2000.
 15. J.Sosnowski, Testowanie i niezawodność systemów komputerowych. EDIT, Warszawa 2005.
 16. Shooman M.L., Reliability of Computer Systems and Networks: Fault Tolerance, Analysis and Design. John Wiley & Sons, New York 2002.

Dodatkowe informacje

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ (jest to tematyka przykładowa z poprzedniego roku akademickiego – dla informacji):

GODZ. 15.15 – 16.55
26.II. – Modele bezpieczeństwa danych w systemach inf.
5.III. – Zabezpieczenia kryptograficzne
12.III.- Modele niezawodnościowe systemów nieodnawial.
19.III. – Modele niezawodnościowe systemów odnawialnych
26.III. – Niezawodność oprogramowania
2.IV. – Sieci Petriego i ich zastosow. w analizie niezawodn.
16.IV. – Modele bezpieczeństwa w aplikacjach webowych
23.IV. – Systemy tolerujące uszkodzenia
7.V. – Czynnik ludzki a bezpieczeo sieci komputerowych-zagadnienia Phishingu
21.V. – Przestępstwa internetowe
28.V. – Modele Markowa niezawodności systemów komput.
4.VI. – Drzewa uszkodzeń

GODZ. 17.05 – 18.45
26.II. – Modele bezpieczeństwa danych w systemach inf.
5.III. – Zabezpieczenia kryptograficzne
12.III. – Bezpieczeństwo systemu informatycznego
19.III. – Bezpieczenstwo sieci komputerowych
26.III. – Niezawodność systemów progowych
2.IV. – Funkcjonalność a bezpiecz. informacji w wyszukiw.
16.IV. – Zastosowanie sieci Petriego w analizie niezawodn.
23.IV. – Niezawodność oprogramowania
7.V. – Modele Markowa niezawodności systemów komput.
21.V. – Zagrożenia bezpiecz. współcz. bankowo?ci internet.
28.V. – Bezpieczeństwo systemów w czasie rzeczywistym
4.VI. – Systemy tolerujące uszkodzenia i drzewa uszkodzeń

GODZ. 18.55 – 20.35
26.II. – Modele niezawodn. syst. nieodnawialn. i odnawialn.
5.III. – Modele bezpieczeństwa danych w systemach inf.
12.III. – Zabezpieczenia kryptograficzne
19.III. – Modelowanie niezawodności systemów
26.III.- Prakt.metody zabezp. programów przed nieleg. rozp.
2.IV. – Bezpieczenstwo sieci komputerowych
16.IV. – Niezawodność oprogramowania
23.IV. – Testowanie systemów komputerowych
7.V. – Czynnik ludzki a bezpiecz. sieci komp.-zagadn. Phish.
21.V. – Drzewa uszkodzeń
28.V. – Niezawodność systemów progowych
4.VI. – Modele niezawodnościowo – funkcjonalne sieci komp.