pwrlogo.gif (5293 bytes) Trochę informacji o mnie logowroclawia.gif (5576 bytes)Moje miasto
Nieco historii
Obecnie
Prywatnie

Początek mojej przygody z Wrocławiem i z Politechniką Wrocławską to studia magisterskie na Wydziale Elektroniki, następnie studia doktoranckie w Instytucie Cybernetyki Technicznej na tymże wydziale.
   Wczesne zainteresowania algorytmami ewolucyjnymi to koniec studiów - praca magisterska pod kierunkiem prof. R. Galara, później praca doktorska pod kierunkiem nieżyjącego już prof. Z. Szparkowskiego.
    Następnie były lata pracy w Ośrodku Badań Prognostycznych Politechniki Wrocławskiej - interesowałam się metodami modelowania i symulacji uwzględniającymi w opisie modelowanych systemów zmienne jakościowe i zdarzenia. Dobra atmosfera w tej jednostce sprzyjała rozwojowi młodych pracowników.
    Udział w organizowanych przez Ośrodek Badań Prognostycznych (prof. Karol I. Pelc) Szkołach Prognozowania oraz Szkołach Inwentycznych poświęconych metodom stymulacji twórczego myślenia, organizowanych przez Ośrodek Badań Prognostycznych i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (doc. Tomasz Kocowski, dr Edward Nęcka) umożliwił mi poznanie specyfiki procesów rozwoju wiedzy. Doświadczenia zdobyte przy realizowanych wówczas projektach (wymagających współpracy z ekspertami) pozwoliły mi dostrzec wagę problemów związanych z pozyskiwaniem wiedzy dla systemów ekspertowych.
strzalka.jpg (933 bytes) Powrót na początek strony

Od 1 grudnia 2004 roku powstał Instytut Informatyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Pełnię obowiązki z-cy dyrektora ds Badań Naukowych. W ramach  Instytutu powstały nowe zakłady, w tym - Zakład Sztucznej Inteligencji, którego jestem kierownikiem. Do powstania Instytutu pracowałam w Wydziałowym Zakładzie Informatyki  Lubię tę pracę i atmosferę mojego Zakładu/Instytutu.
    Przez wiele lat moje zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrowały się głównie wokół problemów szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów ewolucyjnych. Ostatnio zainteresowania badawcze poszerzyłam o zastosowanie metod inteligentnych do automatycznego opisywania obrazów i wydobywania wiedzy z danych, prace te prowadzone są wspólnie z pracownikami wrocławskiej Akademii Medycznej.

 • algorytmy ewolucyjne - ich własności i zdolności optymalizacyjne, operatory genetyczne wynikające z przesłanek biologicznych, badanie ogólnych mechanizmów ewolucji biologicznej;
 • wykorzystanie analogii biologicznych w rozwiązywaniu realnych problemów:
  • projektowanie sztucznych sieci neuronowych - skuteczność algorytmów genetycznych w projektowaniu sieci neuronowych realizujących określone zadanie;
  • tworzenie aplikacji dla konkretnych zadań - problemy spełniania ograniczeń, prognozowanie, itp.;
  • algorytmy ewolucyjne jako narzędzie klasyfikujące (systemy uczące się);
 • systemy ekspertowe - przetwarzanie informacji niepełnej i nieprecyzyjnej (czynnik pewności, logika rozmyta), metodologia tworzenia, problemy akwizycji wiedzy;
 • możliwości zwiększenia skuteczności algorytmów ewolucyjnych poprzez tworzenie algorytmów hybrydowych oraz przetwarzanie równoległe;
 • Automatyczne opisywanie i interpretacja obrazów;
 • ewolucyjne podejście do problemów gospodarczych: gry menedżerskie, giełda, modelowanie substytucji technologicznej.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Informatyki i Zarządzania, kierunek Inżynieria Oprogramowania:

 • kurs obowiązkowy Wprowadzenie do systemów ekspertowych i sztucznej inteligencji,
 • kurs wybieralny Algorytmy genetyczne,
 • kurs wybieralny Automatyczne pozyskiwanie wiedzy (wspólnie z dr inż. U. Markowską-Kaczmar),
 • zajęcia dla doktorantów - wykład Rozwiązywanie problemów metodami sztucznej inteligencji,
 • zajęcia dla doktorantów - seminarium interdyscyplinarne Naśladowanie natury - problemy, metody, zastosowania,
 • liczne prace magisterskie, o dość szerokiej tematyce, czasami bardzo ciekawe - głównie te inspirowane przez studentów (!).

    Prowadząc zajęcia z podstaw informatyki dla studentów z wydziału PPT (Inżynieria Biomedyczna, kursy Informatyka I i Informatyka II oraz Algorytmy i struktury danych), z inspiracji studentów napisałam skrypt Programowanie obiektowe w Turbo Pascalu, wydany przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej w 1995 roku.
   W 1999 roku, nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej ukazała się monografia Obliczenia ewolucyjne w sztucznej inteligencji, w której przedstawiam oryginalny algorytm ewolucyjny (K-model) oraz jego własności wynikające z badań symulacyjnych. Praca zawiera również omówienie doświadczeń w zastosowaniach algorytmów genetycznych do różnych dziedzin (systemy informacyjne, projektowanie rozmytych systemów, projektowanie sieci neuronowych), w tym możliwości zastosowania zaproponowanego modelu do gry menedżerskiej. 12 kwietnia 2000 roku odbyło się moje kolokwium habilitacyjne na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Rada Wydziału Elektroniki postanowiła nadać mi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka, specjalność naukowa: sztuczna inteligencja.
    Moja działalność dydaktyczna mogła więc ulec rozszerzeniu o prowadzenie prac doktorskich. Tematyka realizowanych prac to szeroko rozumiana sztuczna inteligencja.
   Efektem istnienia na naszym kierunku (informatyka, inżynieria oprogramowania) studentów - pasjonatów sztucznej inteligencji, jest działające od jesieni 2000 roku Koło Naukowe Sztucz
nej Inteligencji Cjant. Mam przyjemność być opiekunem naukowym tego koła.
strzalka.jpg (933 bytes) Powrót na początek strony

    Mieszkam we Wrocławiu razem z mężem i dwójką synów. Maż Witold jest profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego droga naukowa jest raczej nietypowa - mgr inż. elektronik, dr nauk technicznych (oboje broniliśmy nasze prace magisterskie i doktorskie w ten sam dzień), pracował na Politechnice Wrocławskiej, habilitował się na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a od pewnego czasu jest profesorem ekonomii, pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych UWr.
   Starszy syn, Jakub, ukończył Politologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim, w dziale badań.
   Młodszy syn, Mateusz, jest doktorantem na Politechnice Wrocławskiej (Wydział Podstawowych Problemów Techniki - matematyka).Podobnie jego żona - Agata.
strzalka.jpg (933 bytes)Powrót na początek strony

   

POWRÓT DO GŁÓWNEJ STRONY

dydaktyka.wmf (4950 bytes) DYDAKTYKA
Więcej o prowadzonych kursach
Wybrane tematy prac magisterskich z ostatnich lat
Tematyka prac doktorskich

ksiazki.jpg (9170 bytes) PRACE STUDENCKIE
Opracowania
Projekty

book.gif (494 bytes) WYBRANE PUBLIKACJE
Artykuły
Książki

TR00262A.gif (1715 bytes) INTERESUJĄCE STRONY WWW
Sztuczna Inteligencja - ogólnie
Algorytmy Ewolucyjne
Maszynowe uczenie się
Systemy wieloagentowe
Systemy hybrydowe
Inne

logocjant.bmp (28256 bytes) CJANT
KOŁO NAUKOWE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

logowzi.gif (20238 bytes)

Strona Instytutu Informatyki Stosowanej

logoiz.jpg (2652 bytes)

Wydział Informatyki i Zarządzania

logopwr_beige.gif (9582 bytes)

Strona Politechniki Wrocławskiej