Science meets Social Science (S3) seminar

Seminarium S3 jest poświęcone stosowaniu metod statystycznych, stochastycznych oraz numerycznych w naukach społecznych. Jest ono interdyscyplinarne, zarówno poprzez wybór tematów, jak i wykorzystanie wiedzy ekspertów z różnych dziedzin.
The S3 seminar is focused on applications of statistical, stochastic and numerical methods in social sciences. It is interdisciplinary, both in the selection of topics and the use of expert knowledge from diverse areas of science.

  • Prowadzący / Hosted by: Rafał Weron
  • Czas i miejsce: Cz 11-13, 226 B4 / Time and venue: Thu 11-13, 226 B4

« Forthcoming seminar »


Academic year 2021-2022

xx.xx.2022:
Piotr Magnuszewski
(Centre for Systems Solutions, Wrocław)
Prawdziwi ludzie jako agenci w symulacjach społecznych: przegląd prototypów i wyłaniających się hipotez
Real people as agents in social simulations: a review of prototypes and emerging hypotheses
Abstract (txt, 2KB)

06.07.2022:
Akhil Kunche
(KBO, PWr, Wrocław)
Symulacja komputerowa jako narzędzie wspomagania decyzji przy wyborze strategii redukcji emisji CO2 w przemyśle cementowym
Computer simulation as a decision-support tool for selecting CO2 emission reduction strategies in the cement industry
Abstract (txt, 2KB)

23.06.2022:
Tomasz Antczak
(ORBI, PWr, Wrocław)
Model agentowy do wspomagania podejmowania decyzji przy optymalizacji procesów kasowych w supermarketach
An agent-based model for decision support in optimization of checkout processes in supermarkets
Streszczenie (txt, 2KB)

19.05.2022:
Joanna Janczura
(HSC, Faculty of Pure and Applied Mathematics, PWr, Wrocław)
Dynamiczne strategie zarządzania krótkoterminowym ryzykiem wyboru rynku energii elektrycznej w oparciu o probabilistyczne prognozy zysku i miar ryzyka. Studium przypadku rynku niemieckiego i polskiego
Dynamic short-term risk management strategies for the choice of electricity market based on probabilistic forecasts of profit and risk measures. The German and the Polish market case study
Abstract (txt, 2KB), Article (html)

12.05.2022:
Oskar Knapik
(Technika Energetyczna, Bydgoszcz), Michał Jarema (ORBI, PWr, Wrocław)
Modele prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną w zastosowaniu do handlu energią
Load forecasting models in application to energy trading
Streszczenie (txt, 2KB)

05.05.2022:
Pratik Mullick
(INRIA, Rennes, FRA)
Wykorzystanie uczenia maszynowego do prognozowania separacji cząsteczek białek
Machine learning based prediction of phase separation of protein molecules
Abstract (txt, 2KB), Working Paper (html)

07.04.2022:
Rafał Weron
(ORBI, PWr, Wrocław)
Wrażenia z konferencji Applied Machine Learning Days @EPFL
Sights and sounds of Applied Machine Learning Days @EPFL
AMLD website

24.03.2022:
Zohreh Moghaddas
(Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, IRN)
Model DEA do pomiaru efektywności kosztowej z niepewnością cenową
A DEA model for cost efficiency measurement with price uncertainty
Abstract (txt, 2KB)

17.03.2022:
Oskar Knapik
(Technika Energetyczna, Bydgoszcz), Michał Jarema (ORBI, PWr, Wrocław)
Modele prognoz cen energii w zastosowaniu do handlu energią
Energy price prediction models in application to energy trading
Streszczenie (txt, 2KB)

03.03.2022:
Tomasz Serafin, Bartosz Uniejewski
(ORBI, PWr, Wrocław)
Wrażenia z konferencji Energy Finance Italia 7
Sights and sounds of Energy Finance Italia 7
EFI7 website

27.01.2022:
Bożena Mielczarek, Jacek Zabawa
(KBO, PWr, Wrocław)
Modelowanie symulacyjne zjawisk demograficznych
Simulation modeling of demographic trends
Abstract (txt, 2KB)

13.01.2022 → 20.01.2022 → canceled:
Tomasz Janoś
(WCA & SzD NZJ, PWr, Wrocław)
Czy "trzecia misja uczelni istnieje"? Zmierzyć niemierzalne
Does the "third mission of the university exist"? Measuring the unmeasurable
Abstract (txt, 2KB)

04.01.2022 (Tue=Thu ;-):
Lalit Garg
(Faculty of ICT, University of Malta, MLT)
Rozszerzona inteligencja zdrowotna i Digital Twins: Kształtowanie przyszłości opieki zdrowotnej
Extended health intelligence and Digital Twins: Shaping the future of healthcare
Abstract (txt, 2KB)

20.12.2021 (Mon=Thu ;-):
Ewa Broszkiewicz-Suwaj
(KZM, UPWr, Wrocław)
Szacownie kwantyli rozkładów prawdopodobieństwa dla maksymalnych opadów dobowych i krótkich ciągów danych obserwacyjnych dla potrzeb projektowania inżynierskiego
Quantile estimation of probability distributions for maximum daily precipitation and short time series of observational data for engineering design
Abstract (txt, 2KB)

16.12.2021:
Bartosz Uniejewski
(KBO, PWr, Wrocław)
Wykorzystanie wygładzonej regresji kwantylowej do prognozowania probabilistycznego cen energii elektrycznej
Smoothing Quantile Regression Averaging for probabilistic electricity price forecasting
Abstract (txt, 2KB)

09.12.2021:
Asha Thomas
(Jagan Institute of Management Studies, New Delhi, IND)
Predyktory dzielenia się wiedzą ukrytą
Predictors of tacit knowledge sharing
Abstract (txt, 2KB)

02.12.2021:
Gazi Salah Uddin
(Dept. Management & Engineering, Linköping Univ., SWE)
Elektryfikacja i dynamika dobrobytu w Bangladeszu
Electrification and welfare dynamics in Bangladesh
Abstract (txt, 2KB)

25.11.2021:
Ewa Śniatecka
(SzD NZJ / ORBI, PWr, Wrocław)
Energia jako dobro wspólne?
Electricity as a co-produced common good?
Abstract (txt, 2KB)

18.11.2021:
Jakub Pawłowski
(WPPT / ORBI, PWr, Wrocław)
Psychologicznie uzasadniony model agentowy dyfuzji pojazdów elektrycznych
A psychologically-grounded agent-based model of electric vehicle diffusion
Abstract (txt, 2KB)

04.11.2021:
Pawan Dwivedi
(Deputy Registrar, Parul University, IND)
Diwali - Święto obchodzone przez miliardy ludzi z różnych kultur i jego istotne przesłania dla społeczeństwa
Diwali - A festival celebrated by billions across diverse cultures and its vital messages for the society
Abstract (txt, 2KB)

28.10.2021:
Michał Jarema
(ORBI, PWr, Wrocław)
Prywatne prawdy, publiczne kłamstwa: Wskazówki z agentowego modelu dynamiki opinii
Private truths, public lies: Hints from an agent-based model of opinion dynamics
Abstract (txt, 2KB)

21.10.2021:
Mateusz Nurek
(SzD ITT, PWr, Wrocław)
Wnioskowanie o relacjach i cechach psychometrycznych z logów połączeń modelowanych z wykorzystaniem procesów punktowych Hawkesa
Inferring relationships and psychometric traits from call logs modeled using Hawkes point processes
Abstract (txt, 2KB)

14.10.2021:
Arkadiusz Jędrzejewski
(ORBI, PWr, Wrocław)
Projektowanie prostego modelu agentowego dyfuzji samochodów elektrycznych
Constructing a simple agent-based model of electric vehicle diffusion
Abstract (txt, 2KB)

07.10.2021:
Tomasz Serafin
(ORBI / SzD NZJ, PWr, Wrocław)
Poprawa jakości prognoz probabilistycznych cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego przy użyciu metody głównych składowych
Enhancing probabilistic forecasts of day-ahead electricity prices with principal component analysis (PCA)
Abstract (txt, 2KB)

Top


Academic year 2020-2021

23.06.2021 (Śr/Wed), 13:15:
Kin G. Olivares, Cristian Challu
(Machine Learning Department, CMU, Pittsburgh, USA)
Interpretowalne prognozowanie za pomocą sieci neuronowych
Interpretable neural forecasting
Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 1.9MB)

17.06.2021:
Patrycja Klimas
(Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu, UEWr, Wrocław)
Łączenie badań ilościowych z jakościowymi niejedno ma imię – przykład badań relacji współtworzenia innowacji twórców gier komputerowych
Fifty shades of mixed research – the case of research on innovation co-creation relationships of video games developers
Streszczenie (txt, 2KB), Slajdy (pdf, 6.7MB)

10.06.2021:
André Novaes
(Department of Electrical & Computer Engineering, University of Coimbra, POR)
Prognozowanie z wykorzystaniem architektury sieci typu Transformer
Transformers-based forecasters
Abstract (txt, 2KB)

02.06.2021 (Śr/Wed):
Weronika Nitka, Dimitrios Sotiros
(SzD NZJ & ORBI, PWr, Wrocław)
Prognozowanie cen energii: Hybryda autoregresji i najbliższych sąsiadów (ARHNN)
Forecasting Electricity Prices: Autoregressive Hybrid Nearest Neighbors (ARHNN) method
Abstract (txt, 2KB)

20.05.2021:
Akhil Kunche
(KBO, PWr, Wrocław)
Symulacja komputerowa jako narzędzie wspomagające wybór strategii ograniczania emisji CO2 w przemyśle cementowym
Computer simulation as a decision-support tool for selecting CO2 emission reduction strategies in the cement industry
Abstract (txt, 2KB)

13.05.2021:
Anna Gibas
(SzD INZ.MECH, PWr, Wrocław)
1+1=3 czyli o korzyściach płynących z wykorzystania grafów argumentacyjnych
1+1=3 or about the benefits of using argument mapping
Streszczenie (txt, 2KB), mysljaknaukowiec.pl, swarmcheck.ai

06.05.2021:
Hanna Woźnica
(SzD FIZ, PWr, Wrocław)
Kontrola kształtu koloidalnych nanostruktur półprzewodnikowych
Controlling the shape of colloidal semiconductor nanocrystals
Streszczenie (txt, 2KB)

29.04.2021:
Paweł Sobkowicz
(Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk)
Model agentowy ruchów antyszczepionkowych: symulacje i porównanie z danymi empirycznymi
Agent-based model of anti-vaccination movements: simulations and comparison with empirical data
Abstract (txt, 2KB)

22.04.2021:
Zuzanna Wrzeszcz
(SzD CHEM, PWr, Wrocław)
Synteza asymetryczna – potężne narzędzie w rękach chemika
Asymmetric synthesis – a powerful tool in chemist's hands
Streszczenie (txt, 2KB)

15.04.2021:
Susanne Durst
(Department of Business Administration, TalTech, Tallinn, EST)
Zarządzanie (ryzykiem) wiedzą(y) w niepewnych i dynamicznych środowiskach
Knowledge (risk) management in uncertain and dynamic environments
Abstract (txt, 2KB)

08.04.2021:
Mateusz Dymek
(SzD INZ.MECH, PWr, Wrocław)
Metoda oceny urazów głowy u sportowców przy użyciu symulacji numerycznych
Methods to assess head injury in sports using finite element method
Abstract (txt, 2KB)

25.03.2021, 11:30:
Zbigniew Michna
(Katedra Logistyki, UE Wrocław)
Wpływ prognozowania popytu i czasu dostaw na efekt Forrestera
The impact of demand and lead time forecasting on the bullwhip effect
Streszczenie (txt, 2KB)

18.03.2021:
Stefan Trueck
(Centre for Risk Analytics, Macquarie University, Sydney, AUS)
Średnie ceny sprzedaży i EaR dla wytwórców energii elektrycznej w Australii
Average dispatch prices and Earnings-at-Risk for generators in Australia
Abstract (txt, 2KB)

11.03.2021:
Piotr Nyczka
(Computational Systems Biology, Jacobs University, Bremen, GER)
Kiedy mniej znaczy więcej, a więcej znaczy mniej – problem reklamy z perspektywy modelu Deffuanta
When more is less and less is more – advertising seen from the perspective of the Deffuant model
Streszczenie (txt, 2KB)

04.03.2021:
Marta Hrydziuszko
(ORBI, PWr, Wrocław)
Koncepcja marketingowa przedsiębiorstw na rynku suplementów diety w Polsce
Marketing concept of companies on the dietary supplements market in Poland
Streszczenie (txt, 2KB)

28.01.2021:
Morteza Yazdani
(ESIC Business & Marketing School, Madrid, ESP)
Pomiar odporności łańcucha dostaw żywności
Resilience measurement for food supply chain
Abstract (txt, 2KB)

21.01.2021:
Sylwia Łukaszczykiewicz, Tomasz Serafin, Emilia Tokarczyk
(SzD, PWr, Wrocław)
TED Talks, które mnie zainteresowały
TED Talks which got my attention

14.01.2021:
Konrad Krajewski
(SzD NZJ, PWr, Wrocław)
Proces pozyskiwania finansowania w pigułce
Fundraising process in a nutshell
Streszczenie (txt, 2KB)
Wojciech Tunikowski (SzD ARCH, PWr, Wrocław)
Kryminalistyczna analiza 3D
Forensic 3D analysis
Streszczenie (txt, 2KB)

07.01.2021:
Anna Gąsiorek, Magdalena Kołda, Grzegorz Marcjasz
(SzD, PWr, Wrocław)
TED Talks, które mnie zainteresowały
TED Talks which got my attention

17.12.2020:
Katarzyna Hubicka
(SzD INZ.BIO, PWr, Wrocław)
Matematyczka wśród amyloidów, czyli o dokonywaniu wyborów
A mathematician among amyloids - about making choices
Streszczenie (txt, 2KB)

10.12.2020:
Łukasz Bielarczyk
(SzD NZJ, PWr, Wrocław)
Metryki i kluczowe wskaźniki efektywności jakości oprogramowania IT - studium przypadku
IT software quality metrics and key performance indicators - a case study
Streszczenie (txt, 2KB)

03.12.2020:
Tomasz Weron
(SzD MAT, PWr, Wrocław)
Od Queteleta do modelu Sznajdów: jak człowiek stał się agentem
From Quetelet to the Sznajd model: how a man became an agent
Streszczenie (txt, 2KB)

26.11.2020:
Eduardo Pestana de Aguiar
(Federal University of Juiz de Fora, BRA)
Inteligencja obliczeniowa i cyfrowe przetwarzanie sygnałów stosowane w rozwiązywaniu problemów w przemyśle
Computational intelligence and digital signal processing applied to problem solving in industry
Abstract (txt, 2KB)

19.11.2020:
Łukasz Pruss
(SzD CHEM, PWr, Wrocław)
Analiza funkcjonalna danych pochodzących z sekwencjonowania
Functional analysis of sequencing data
Streszczenie (txt, 2KB)

12.11.2020:
Angelika Abramiuk-Szurlej
(SzD FIZ, PWr, Wrocław)
Model q-wyborcy z elastycznością: czy liczba parametrów ma znaczenie?
Generalized independence in the q-voter model: does the number of parameters matter?
Streszczenie (txt, 2KB)

05.11.2020:
Mikołaj Szurlej
(SzD ARCH, PWr, Wrocław)
Zastosowanie modelowania agentowego do symulacji przestrzeni rekreacyjnych w celu profilaktyki chorób cywilizacyjnych
Application of agent-based modeling in recreational spaces simulation to prevent civilization diseases
Streszczenie (txt, 2KB)

29.10.2020:
Yash Chawla
(ORBI, PWr, Wrocław)
Predyktory wiedzy i wiedza na temat COVID-19: Media społecznościowe, wiarygodność informacji, opinia publiczna i zachowanie w globalnym badaniu wielkoskalowym
Predictors and outcomes of knowledge on COVID-19: Social media, information credibility, public opinion and behaviour in a large-scale global study
Abstract (txt, 2KB)

22.10.2020:
Souhir Ben Amor
(High Institute of Commercial Studies of Sousse, IHEC, TUN)
Dokładność nowego hybrydowego uogólnionego modelu falkowo-sieciowego z długą pamięcią do krótkoterminowego prognozowania cen energii elektrycznej
Predictive accuracy of a new hybrid generalized long memory wavelet-neural networks model for short term electricity price forecasting
Abstract (txt, 2KB)

15.10.2020:
J.J. (Kuba) Szczygielski
(Newcastle Business School, Northumbria University, GRB)
Jedyną pewnością jest niepewność: Analiza wpływu niepewności COVID-19 na regionalne giełdy
The only certainty is uncertainty: An analysis of the impact of COVID-19 uncertainty on regional stock markets
Abstract (txt, 2KB)

08.10.2020:
Weronika Nitka
(ORBI / SzD NZJ, PWr, Wrocław)
Zastosowanie analizy punktów zmiany reżimu do wyboru okien kalibracji
Application of changepoint analysis in calibration window selection
Streszczenie (txt, 2KB)

Top


Academic year 2019-2020

21.09.2020:
Maria Hajłasz
(ORBI, PWr, Wrocław)
Hybrydowe modelowanie symulacyjne zapotrzebowania na specjalistyczną opiekę stomatologiczną w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci
Hybrid simulation modeling of the demand for specialist dental care in the children caries prevention
Streszczenie (txt, 2KB)

10.06.2020:
Cezary Kobyłecki, Patrycja Korzec, Grzegorz Marcjasz, Bartosz Uniejewski, Maciej Zamorski
(Nanores / ORBI / KIIS, Wrocław)
TED Talks, które mnie zainteresowały
TED Talks which got my attention

04.06.2020:
Maciej Zamorski
(KIIS, PWr, Wrocław)
Widzenie trójwymiarowe z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego
Machine learning for 3-dimensional vision
Streszczenie (txt, 2KB)

28.05.2020:
Cezary Kobyłecki, Patrycja Korzec
(Nanores, Wrocław)
Mikroskopy dwuwiązkowe typu DualBeam SEM/FIB oraz ich zastosowanie w szeroko pojętej inżynierii materiałowej i badaniach biologicznych
Dual-beam SEM/FIB microscopes and their application in broadly understood material engineering and biological research

14.05.2020:
Bartosz Uniejewski
(ORBI, PWr, Wrocław)
Prognozowanie probabilistyczne z wykorzystaniem LASSO i QRA
Probabilistic forecasting using LASSO and QRA
Streszczenie (txt, 2KB)

07.05.2020:
Grzegorz Marcjasz
(ORBI, PWr, Wrocław)
Wszystko co chcielibyście wiedzieć o uczeniu głębokim (ale baliście się zapytać)
Everything you always wanted to know about deep learning (but were afraid to ask)
Streszczenie (txt, 2KB)

05.03.2020:
Tareq Salahi
(Dept. of E-commerce, University of Tripoli, LIB; ORBI, PWr, Wrocław)
Podejście do wspólnie opracowywanego planowania zasobów przedsiębiorstwa (CD-ERP) w libijskim szkolnictwie wyższym: Studium przypadku libijskich uniwersytetów
A collaboratively-developed enterprise resource planning (CD-ERP) approach in Libyan higher education: A multiple case study of Libyan universities
Abstract (txt, 2KB)

27.02.2020:
Yash Chawla
(ORBI, PWr, Wrocław)
Zarządzanie mediami społecznościowymi w kontekście pozytywnego nastawienia do inteligentnych liczników i ich akceptacji przez konsumentów
Social media management for consumer willingness and acceptance of smart meters
Abstract (txt, 2KB)

30.01.2020:
Darya Krasota
(PWr, Wrocław)
Modelowanie CFD sprzężonego przenoszenia ciepła w lodówkach
CFD modelling of conjugated heat transfer in refrigerators
Abstract (txt, 2KB)
Maciej Dzieżyc (PWr, Wrocław)
Rozpoznawanie emocji przy użyciu urządzeń ubieralnych
Emotion recognition using wearables
Streszczenie (txt, 2KB), Working Paper (html)

23.01.2020:
Anna Koszela
(KSZIRO, PWr, Wrocław)
Rotacja a wydajność, w kontekście pracowników branży informatycznej
Voluntary turnover and job performance among IT sector's employees
Streszczenie (txt, 2KB)

16.01.2020:
Dimitris Sotiros
(Católica Porto Business School & CEGE, Porto, POR)
Analiza DEA potencjału eksportowego portugalskiego przemysłu obuwniczego: Gdy koncentrujemy się na nieefektywnych
Analyzing the export potentials of the Portuguese footwear industry with Data Envelopment Analysis: When the inefficient are the focus
Abstract (txt, 2KB)

09.01.2020:
Anh Nguyen
(KSI, PWr, Wrocław)
Skuteczne metody wyszukiwania ważonych wzorców strumienia kliknięć
Efficient methods for mining weighted clickstream patterns
Abstract (txt, 2KB)

19.12.2019:
Agnieszka Kowalska-Styczeń
(Wydział Organizacji i Zarządzania, PŚ, Gliwice)
Efektywność i skuteczność transferu wiedzy w organizacji - model oparty na automacie komórkowym
Efficiency and effectiveness of knowledge transfer within an organisation - A CA model
Abstract (txt, 2KB)

05.12.2019:
Mateusz Wiliński
(QF Group, Scuola Normale Superiore, Pisa, ITA)
Ograniczenia w wyszukiwaniu społeczności w sieciach ukierunkowanych
Limitations of finding communities in directed networks
Abstract (txt, 2KB)

28.11.2019:
Bartłomiej Nowak
(KFT, PWr, Wrocław)
Większość rządzi? Ludzie i zwierzęta
Majority rules? People and animals
Abstract (txt, 2KB)

21.11.2019:
Dimitris Despotis
(Department of Informatics, University of Piraeus, GRE)
Sieciowe DEA: podejście "bottom up" a podejście "top down"
Network DEA: Bottom-up versus top-down approach
Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 3.5MB)

14.11.2019:
Gerhard-Wilhelm Weber
(WIZ, Politechnika Poznańska)
Prognozowanie konsumpcji gazu ziemnego z wykorzystaniem odpornej metody MARS
Prediction of natural gas consumption using robust MARS
Abstract (txt, 2KB)

07.11.2019:
Christopher Kath
(HEMF, Universität Duisburg-Essen & RWE, Essen, GER)
Praktyczne zastosowanie konformalnej prognozy do składania zleceń na rynek dnia następnego - punkt widzenia tradera energii elektrycznej
A practical application of Conformal Prediction in day-ahead market bidding – an energy trader's point of view
Abstract (txt, 2KB)

24.10.2019:
Endika Urresti
(IDEA, NCBJ, Otwock-Świerk)
Stochastyczne planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej (STEP): Dekompozycja i uwzględnienie magazynów energii
Stochastic Transmission Expansion Planning (STEP): Decomposition and inclusion of energy storage
Abstract (txt, 2KB)

17.10.2019:
Michael Bussmann
(CASUS, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, GER)
Metody analizy systemów złożonych - osobisty punkt widzenia
Data-intensive methods for complex systems analysis - a personal perspective
Abstract (txt, 2KB)

10.10.2019:
Michał Kłos
(IDEA, NCBJ, Otwock-Świerk)
Między strefowym rynkiem energii a rzeczywistym przepływem mocy - optymalizacja i podział kosztów środków zaradczych
Between the zonal energy market and actual power flow - optimization and cost sharing of remedial actions
Streszczenie (txt, 2KB)

03.10.2019:
Sebastian Tomczak
(KBO, PWr, Wrocław)
Analiza porównawcza kondycji finansowej przedsiębiorstw produkujących energię ze źródel odnawialnych oraz nieodnawialnych: Podejście hybrydowe
Comparison of the financial standing of companies producing renewable energy and fossil fuel energy: A hybrid approach
Abstract (txt, 2KB)

Top


Academic year 2018-2019

13.06.2019:
Wojciech Czakon
(IEFiZ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Behawioralne antecedencje koopetycji: Synteza i skala pomiarowa
Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale
Abstract (txt, 2KB), Article (html)

06.06.2019:
Sergei Kulakov
(HEMF, University of Duisburg-Essen, GER)
X-model: Dalszy rozwój i możliwe modyfikacje
X-model: Further developments and possible modifications
Abstract (txt, 2KB)
Michał Narajewski (HEMF, University of Duisburg-Essen, GER)
Modelowanie ekonometryczne i prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia bieżącego
Econometric modelling and forecasting of intraday electricity prices
Abstract (txt, 2KB)

16.05.2019:
Paul Nail
(Psychology and Counseling, University of Central Arkansas, Conway, USA)
Przeniesienie psychologiczne: Najpotężniejsza, powszechnie nieznana siła na świecie
Psychological transference: The most powerful, generally unknown force in the world
Abstract (txt, 2KB)

07.05.2019 (Tue, 13-15, 448 B4): Warsztaty / Workshop
Rafał Weron
(KBO, PWr, Wrocław)
Jak "zdobyć" grant NCN?
How to "get" an NCN grant?
Konstytucja dla Nauki - oficjalna strona www
Katarzyna Tworek (ZIRO, PWr, Wrocław)
Jak opublikować książkę w zagranicznym wydawnictwie?
How to publish a book in an international publishing house?
Information for book authors: CRC Press, Elsevier, Springer, Wiley

25.04.2019:
Jarosław Gruszka
(KMS, PWr, Wrocław)
Kinetyczny model wymiany rynkowej Dragulescu-Yakovenko na sieciach złożonych
Dragulescu-Yakovenko kinetic market exchange model on complex networks
Streszczenie (txt, 2KB)

24.04.2019 (Wed, 13-15, 448 B4): Warsztaty / Workshop
Rafał Weron
(KBO, PWr, Wrocław)
Nasze publikacje a ewaluacja dyscypliny NZJ
Our publications and the evaluation of the Management Science discipline
Konstytucja dla Nauki - oficjalna strona www

11.04.2019:
Katarzyna Maciejowska
(KBO, PWr, Wrocław)
Probabilistyczne prognozowanie cen energii elektrycznej z rynku RDB - bootstrap, jackknife czy prognoza konformalna?
Probabilistic forecasting of intraday electricity prices - bootstrap, jackknife or conformal predictions?
Streszczenie (txt, 2KB)

04.04.2019:
Bartosz Uniejewski
(KBO, PWr, Wrocław)
Rynek dnia bieżacego: wybór zmiennych objaśniających i bardzo krótko-terminowe prognozowanie cen energii elektrycznej
Understanding intraday electricity markets: Variable selection and very short-term price forecasting using LASSO
Streszczenie (txt, 2KB) Article (html)

21.03.2019: Warsztaty / Workshop
Rafał Weron
(KBO, PWr, Wrocław)
Ustawa 2.0: Co już wiemy a czego jeszcze nie o reformie szkolnictwa wyższego
Act 2.0: What we already know and what we don't know not yet about the reform of higher education
Konstytucja dla Nauki - oficjalna strona www

14.03.2019:
Katarzyna Sznajd-Weron
(KFT, PWr, Wrocław)
Prawa potęgowe, uniwersalność i sieci złożone czyli o tym, że Fizycy są jednak inni ...
Power laws, universality and complex networks or why are Physicists different ...
Streszczenie (txt, 2KB)

07.03.2019:
Tomasz Serafin
(WMat, PWr, Wrocław)
Uśrednianie probabilistycznych prognoz cen energii elektrycznej dnia następnego
Averaging probabilistic forecasts of day-ahead electricity prices
Streszczenie (txt, 2KB)

28.02.2019:
Yash Chawla
(KBO, PWr, Wrocław)
Kierunki badań mediów społecznościowych w biznesie, ekonomii i psychologii (2010-2018)
Social media research trends in business, economics and psychology (2010-2018)
Abstract (txt, 2KB)

24.01.2019:
1) Akhil Kunche
(KBO, PWr, Wrocław)
Ocena strategii ograniczania emisji CO2 w przemyśle cementowym z wykorzystaniem metody symulacyjnej System Dynamics (Dynamika Systemów)
Evaluation of CO2 mitigation strategies in cement industries using system dynamics
Abstract (txt, 2KB)
2) Muke Patient (KSI, PWr, Wrocław)
System zabezpieczeń i ochrony prywatności w celu ochrony danych użytkowników w mobilnym środowisku cloud computing
A security and privacy scheme for safeguarding user data in a mobile cloud computing environment
Abstract (txt, 2KB)

17.01.2019:
1) Arkadiusz Warzyński
(KI, PWr, Wrocław)
AI Hacking
AI Hacking
Streszczenie (txt, 2KB)
2) Artur Zawisza (KIO, PWr, Wrocław)
Sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu szeregów czasowych
Artificial Neural Networks in time series modelling
Streszczenie (txt, 2KB)

10.01.2019:
Peru Muniain
(University of the Basque Country, Bilbao, ESP)
Probabilistyczne prognozowanie i symulacja cen energii elektrycznej
Probabilistic forecasting and simulation of electricity prices
Abstract (txt, 2KB), Working Paper (html)

20.12.2018: Seminarium Świąteczne / Christmas Seminar
J.J. (Kuba) Szczygielski
(DFM, University of Pretoria, ZAF)
Niepełna identyfikacja w makroekonomicznym liniowym modelu czynnikowym APT i rola rezydualnego czynnika rynkowego
Underspecification in the macroeconomic APT linear factor model and the role of the residual market factor
Abstract (txt, 2KB)

13.12.2018 (→ AKP):
Tareq Salahi
(KBO, PWr, Wrocław & University of Tripoli)
Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania w libijskim szkolnictwie wyższym
Collaborative development of an Enterprise Resource Planning system in the Libyan Higher Education System
Abstract (txt, 2KB)

06.12.2018:
Janusz Hołyst
(CSR, PW, Warszawa)
Kolektywne emocje w grupach internetowych
Collective emotions in cybercommunities
Abstract (txt, 2KB)

29.11.2018:
Stein-Erik Fleten
(IØT, NTNU, Trondheim, NOR)
Zarządzanie decyzjami o zamknięciu produkcji: Perspektywa odpowiedzialności społecznej
Managing shutdown decisions in merchant commodity production: A social commerce perspective
Abstract (txt, 2KB)

26.11.2018 (Mon, 14-15, 308 B1): Warsztaty / Workshop
Agnieszka Bieńkowska
(ZIRO, PWr, Wrocław)
Rafał Weron (KBO, PWr, Wrocław)
Jak utrzymać kategorię A dla Zarządzania?
How to maintain Category A for Management?
Konstytucja dla Nauki - oficjalna strona www

22.11.2018:
Tim Janke
(EINS, TU Darmstadt, GER)
Probabilistyczne prognozowanie cen energii elektrycznej: Ewaluacja prognoz wielowymiarowych i finansowa wartość prognozy
Probabilistic electricity price forecasting: Multivariate forecast evaluation and the value of a forecast
Abstract (txt, 2KB)

15.11.2018: Święto Politechniki Wrocławskiej / University Holiday

08.11.2018:
Christopher Kath
(HEMF, Universität Duisburg-Essen, GER)
Konformalna prognoza przedziałowa na potrzeby prognozowania cen energii elektrycznej na rynku dnia nastepnego i bieżącego
Conformal prediction interval estimations with an application to day-ahead and intraday power markets
Abstract (txt, 2KB)

29.10.2018 Pn/Mon:
Katarzyna Maciejowska, Weronika Nitka, Tomasz Weron
(KBO, PWr, Wrocław)
Gdzie sprzedać energię elektryczną? Wybór optymalnego rynku w oparciu o prognozy różnicy cen
Where to sell electric energy? Selecting the optimal market based on forecasts of price differences
Streszczenie (txt, 2KB)

25.10.2018:
Maciej Grunt
(Lubinus Interactive)
Zdalna redukcja mocy na żądanie: Aktualne wyzwania uczestników programów DSR w Polsce
Remote power reduction on demand: Current challenges of DSR program participants in Poland
Streszczenie (txt, 2KB)

18.10.2018 (13-15, 417 B1): Warsztaty / Workshop
Rafał Weron
(KBO, PWr, Wrocław)
Uwagi dot. wdrażania Ustawy 2.0
Comments on the implementation of Act 2.0
Konstytucja dla Nauki - oficjalna strona www

18.10.2018:
Arkadiusz Jędrzejewski, Katarzyna Sznajd-Weron
(KFT, PWr, Wrocław)
Myśl a potem działaj czy działaj a potem myśl?
Think then act or act then think?
Abstract (txt, 2KB)

11.10.2018:
Anna Kowalska-Pyzalska, David Ramsey
(KBO, PWr, Wrocław)
Gotowość gospodarstw domowych do płacenia za zieloną energię elektryczną w Polsce
Household willingness to pay for green electricity in Poland
Abstract (txt, 2KB)

04.10.2018:
Tomasz Serafin, Rafał Weron
(KBO, PWr, Wrocław)
Najnowsze trendy w prognozowaniu cen energii elektrycznej: uśrednianie prognoz po oknach kalibracji
Recent advances in electricity price forecasting: averaging forecasts across calibration windows
Abstract (txt, 2KB), Slides #1 (pdf, 6.2MB), Slides #2 (pdf, 4.0MB)

Top


Academic year 2017-2018

14.06.2018:
Guan 'Ella' Yan
(Macquarie U., Sydney, AUS)
Powiązania spotowych cen energii elektrycznej - dynamiczna analiza sieciowa
Interconnectedness of spot electricity prices - a dynamic network analysis
Abstract (txt, 2KB)

07.06.2018:
Kamil Tagowski
(KIO, PWr, Wrocław)
Uczenie głębokie
Deep learning
Streszczenie (txt, 2KB)

30.05.2018 Śr/Wed (→ AKP):
Adam Sulich
(KIZ, PWr, Wrocław)
Badania zielonego rynku pracy w województwie dolnośląskim
An investigation of the green labor market in Lower Silesia
Streszczenie (txt, 2KB)

24.05.2018 (→ AKP):
Piotr Suropek
(KIZ, PWr, Wrocław)
Marketing szkół wyższych
Marketing in higher education institutions
Streszczenie (txt, 2KB)

17.05.2018:
Michał Kłos, Karol Wawrzyniak
(IZAE, NCBJ, Świerk)
Modelowanie matematyczne w analizie rynków energii i sieci elektroenergetycznych
Mathematical modeling for energy markets and power systems
Streszczenie (txt, 2KB)

10.05.2018: Satellite to the IMMORTAL Kick-off Meeting
Ruediger Kiesel, Nikolaus Graf von Luckner
(HEMF, Universität Duisburg-Essen, GER)
Modelowanie procesu składania zleceń na niemieckim rynku energii elektrycznej intraday z wykorzystaniem procesów Hawkesa
Modeling market order arrivals on the intraday power market for deliveries in Germany with the Hawkes process
Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 5.3MB)

26.04.2018:
Michał Myck
(CenEA, Szczecin)
Po której stronie płotu trawa jest bardziej zielona? Identyfikacja wpływu granic administracyjnych dla zróżnicowania rozwoju na poziomie regionalnym
On which side of the fence is the grass greener? Identifying the role of administrative boundaries for regional development
Abstract (txt, 2KB)

19.04.2018:
Bartosz Kuśmierz
(KFT, PWr, Wrocław)
Następny krok w rozwoju kryptowalut - system rejestrów rozproszonych na acyklicznych grafach skierowanych. Symulacje dla protokołu IOTA
Next step in development of cryptocurrencies - distributed ledger technologies based on directed acyclic graphs. Simulations of the IOTA protocol
Streszczenie (txt, 2KB)

05.04.2018:
Mikołaj Łabędzki
(KZiF, SGH, Warszawa)
Analityczna estymacja parametrów modeli dyfyzji ze stochastyczną zmiennością
Analytic estimation of parameters of SV diffusion models
Abstract (txt, 2KB)

22.03.2018:
Wojciech Radosz
(KFT, PWr, Wrocław)
Model agentowy wpływu społecznego w spontanicznie tworzących się grupach: Czy rozmiar ma znaczenie?
An agent-based model of social influence in freely forming groups: Does the size matter?
/ Streszczenie (txt, 2KB), Article (html)

15.03.2018:
Ivo Bischoff
(IE, Universität Kassel, GER)
Ekonomia ludowa: Jak ekonomia behawioralna może pomóc w zrozumieniu decyzji wyborczych
Folk economics: How behavioral economics can enhance our understanding of voter behavior
Abstract (txt, 2KB)

08.03.2018:
Konrad Kułakowski
(KIS, AGH, Kraków)
Porównywanie alternatyw parami - metoda pomiaru rzeczy niemierzalnych
Comparing alternatives in pairs - on measuring what is not measurable
/ Streszczenie (txt, 2KB), Article 1 (html), Article 2 (html)

01.03.2018 (→ KM):
Katarzyna Maciejowska
(KBO, PWr, Wrocław)
Prognozowanie spreadu między cenami spotowymi i intraday energii elektrycznej
Forecasting the spread between spot and intraday electricity prices
Abstract (txt, 2KB)

22.02.2018:
Hai Tran
(DSAP, National University of Singapore, SGP)
Wpływ strategii tradingowych na rynek: Analiza z wykorzystaniem symulacji książki zleceń
Market impact of trading strategies: An analysis using order book simulation
Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 800KB)

18.01.2018:
Adam Sulich
(KIZ, PWr, Wrocław)
Zielone miejsca pracy jako element zarządzania proekologicznego na rynku pracy ludzi młodych
Green jobs as an element of pro-ecological management in the young people's labor market
Streszczenie (txt, 2KB)

11.01.2018:
Tomasz Antczak
(KBO, PWr, Wrocław)
Symulacja procesów kasowych w supermarketach
Simulation of checkout processes in supermarkets
Streszczenie (txt, 2KB)

04.01.2018:
J.J. (Kuba) Szczygielski
(DFM, University of Pretoria, ZAF)
Czynniki ryzyka w stopach zwrotu akcji w RPA
Risk factors in returns of the South African stock market
Abstract (txt, 2KB)

21.12.2017: Seminarium Świąteczne / Christmas Seminar
Yash Chawla
(KBO, PWr, Wrocław)
Jak efektywnie korzystać z Facebooka/LinkedIn i stać się "gwiazdą internetu"?
How to effectively use Facebook/LinkedIn and become an "internet star"?
Abstract (txt, 2KB)

14.12.2017 (→ GC):
Marta Hrydziuszko
(KBO, PWr, Wrocław)
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na rynku suplementów diety w Polsce w kontekście Strategii Europa 2020
Innovativeness of Polish enterprises on the dietary supplements market in Poland in the context of the Europe 2020 Strategy
Streszczenie (txt, 2KB)

07.12.2017:
Anna Filipiak
(KIO, PWr, Wrocław)
Zespoły klasteryzujące dla klasteryzacji w podprzestrzeniach
Ensemble subspace clustering
Abstract (txt, 2KB)

30.11.2017:
Anna Bartczak
(WOEE, UW, Warszawa)
Obniżanie i zwiększanie dochodów w badaniu Choice Experiment. Wpływ awersji do straty oraz preferencji wobec ryzyka na gotowość do zapłaty w celu uniknięcia kosztów zewnętrznych energii ze źródeł odnawialnych
Gain and loss of money in a choice experiment: The impact of financial loss aversion and risk preferences on willingness to pay to avoid renewable energy externalities
Abstract (txt, 2KB), Article (html)

23.11.2017:
Rafał Kasperowicz
(UE Poznań)
Konsumpcja energii a wzrost gospodarczy
Energy consumption and economic growth
Abstract (txt, 2KB)

16.11.2017:
Yash Chawla
(KBO, PWr, Wrocław)
Wpływ mediów społecznościowych na gospodarkę
Social media influence on the economy
Abstract (txt, 2KB)
Anna Witkiewicz (Wydz. Architektury, PWr, Wrocław)
Wpływ przesiedleń na krajobraz i architekturę wsi na przykładzie Podkarpacia i Dolnego Śląska
Influence of resettlement on landscape and rural architecture on the example of Podkarpacie and Lower Silesia regions
Streszczenie (txt, 2KB)

09.11.2017:
Wolfgang Haerdle
(LvB & CASE, Humboldt Universität, Berlin, GER)
Wydobywanie wydźwięku
Sentiment extraction
Abstract (txt, 2KB)

26.10.2017:
Karolina Bienias
(KBO, PWr, Wrocław)
Modelowanie agentowe dyfuzji samochodów elektrycznych
Agent-based modeling of the diffusion of electrical vehicles
Abstract (txt, 2KB)
Thanh-Ngo Nguyen (KSI, PWr, Wrocław)
W poszukiwaniu często wystepujących wzorców międzytransakcyjnych w bazach danych
Mining frequent inter-transaction patterns from transaction databases
Abstract (txt, 2KB)

19.10.2017:
Anna Kowalska-Pyzalska, Tomasz Weron
(KBO, PWr, Wrocław)
Rola programów edukacyjnych w dyfuzji systemów liczników inteligentnych
The role of educational programs in the diffusion of smart metering systems
Article (html)

12.10.2017: ABM Grant Research Talk
Grzegorz Chodak, Katarzyna Maciejowska
(KBO, PWr, Wrocław)
Janusz Szwabinski (KMS, PWr, Wrocław)
Wpływ piractwa cyfrowego na strategie cenowe na rynku e-booków
*Impact of digital piracy on pricing strategies on the e-book market

05.10.2017:
Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
(ZIRO, PWr, Wrocław)
Analiza zachowania prosumentów na rynku energii i segmetacja konsumentów
Analysis of prosumer behavior in the energy market and consumer segmentation
Abstract (txt, 2KB)

Top