Science meets Social Science (S3)

Interdyscyplinarne Seminarium S3

Seminarium S3 jest poświęcone stosowaniu metod statystycznych, stochastycznych oraz numerycznych w naukach społecznych. Jest ono interdyscyplinarne, zarówno poprzez wybór tematów, jak i wykorzystanie wiedzy ekspertów z różnych dziedzin.

The S3 Interdisciplinary Seminar

The S3 seminar is focused on applications of statistical, stochastic and numerical methods in social sciences. It is interdisciplinary, both in the selection of topics and the use of expert knowledge from diverse areas of science.

Prowadzący: Rafał Weron

Czas i miejsce:
Czwartki 11-13, 226 B4

(mapa kampusu: JPG, 345KB)

Host: Rafał Weron

Time and venue:
Thursdays 11-13, 226 B4

(campus map: JPG, 345KB)

Najbliższe seminarium ( Forthcoming seminar)

Kalendarz akademicki PWr ( WUT Academic calendar)

Katedra of Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki ( Department of Operations Research)


Data
( Date)
Wykładowca
( Presenter)
Tytuł
( Title)
14.06.2018* Guan 'Ella' Yan
(Macquarie U., Sydney, Australia)
Powiązania spotowych cen energii elektrycznej - dynamiczna analiza sieciowa
Interconnectedness of spot electricity prices - a dynamic network analysis
[Abstract (txt, 2KB)]
07.06.2018 Kamil Tagowski
(KIO, PWr, Wrocław)
Uczenie głębokie
Deep learning
[Streszczenie (txt, 2KB)]
30.05.2018
(środa; zast. AKP)
Adam Sulich
(KIZ, PWr, Wrocław)
Badania zielonego rynku pracy w województwie dolnośląskim
An investigation of the green labor market in Lower Silesia
[Streszczenie (txt, 2KB)]
24.05.2018
(zast. AKP)
Piotr Suropek
(KIZ, PWr, Wrocław)
Marketing szkół wyższych
Marketing in higher education institutions
[Streszczenie (txt, 2KB)]
17.05.2018 Michał Kłos, Karol Wawrzyniak
(IZAE
, NCBJ, Świerk)
Modelowanie matematyczne w analizie rynków energii i sieci elektroenergetycznych
Mathematical modeling for energy markets and power systems
[Streszczenie (txt, 2KB)]
10.05.2018 Ruediger Kiesel
(
HEMF, University Duisburg-Essen, D)

Nikolaus Graf von Luckner
(
HEMF, University Duisburg-Essen, D)
House of Energy Markets and FinanceModelowanie procesu składania zleceń na niemieckim rynku energii elektrycznej intraday z wykorzystaniem procesów Hawkesa
Modeling market order arrivals on the intraday power market for deliveries in Germany with the Hawkes process
[Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 5.3MB)]
   
26.04.2018 Michał Myck
(CenEA, Szczecin)
Po której stronie płotu trawa jest bardziej zielona? Identyfikacja wpływu granic administracyjnych dla zróżnicowania rozwoju na poziomie regionalnym
On which side of the fence is the grass greener? Identifying the role of administrative boundaries for regional development
[Abstract (txt, 2KB)]
19.04.2018 Bartosz Kuśmierz
(KFT, PWr, Wrocław)
Następny krok w rozwoju kryptowalut - system rejestrów rozproszonych na acyklicznych grafach skierowanych. Symulacje dla protokołu IOTA
Next step in development of cryptocurrencies – distributed ledger technologies based on directed acyclic graphs. Simulations of the IOTA protocol
[Streszczenie (txt, 2KB)]
05.04.2018 Mikołaj Łabędzki
(KZiF, SGH, Warszawa)
Analityczna estymacja parametrów modeli dyfyzji ze stochastyczną zmiennością
Analytic estimation of parameters of SV diffusion models

[Abstract (txt, 2KB)]
22.03.2018 Wojciech Radosz
(KFT
, PWr, Wrocław)
Model agentowy wpływu społecznego w spontanicznie tworzących się grupach: Czy rozmiar ma znaczenie?
An agent-based model of social influence in freely forming groups: Does the size matter?

/ [Streszczenie (txt, 2KB), Article (html)]
15.03.2018 Ivo Bischoff
(IE, Uni. Kassel, D)
Ekonomia "ludowa": Jak ekonomia behawioralna może pomóc w zrozumieniu decyzji wyborczych
Folk economics: How behavioral economics can enhance our understanding of voter behavior
[Abstract (txt, 2KB)]
   
08.03.2018 Konrad Kułakowski
(KIS, AGH, Kraków)
Porównywanie alternatyw parami - metoda pomiaru rzeczy niemierzalnych
Comparing alternatives in pairs - on measuring what is not measurable
/ [Streszczenie (txt, 2KB), Article 1 (html), Article 2 (html)]
01.03.2018
(zast. KM)
Katarzyna Maciejowska
(KBO, PWr, Wrocław)
Prognozowanie spreadu między cenami spotowymi i intraday energii elektrycznej
Forecasting the spread between spot and intraday electricity prices
/ [Streszczenie / Abstract (txt, 2KB)]
22.02.2018 Hai Tran
(DSAP, NUS, Singapore)
Wpływ strategii tradingowych na rynek: Analiza z wykorzystaniem symulacji książki zleceń
Market impact of trading strategies: An analysis using order book simulation
[Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 800KB)]
18.01.2018 Adam Sulich
(KIZ
, PWr, Wrocław)
Zielone miejsca pracy jako element zarządzania proekologicznego na rynku pracy ludzi młodych
Green jobs as an element of pro-ecological management in the young people's labor market
[Streszczenie (txt, 2KB)]
11.01.2018 Tomasz Antczak
(KBO, PWr, Wrocław)
Symulacja procesów kasowych w supermarketach
Simulation of checkout processes in supermarkets
[Streszczenie (txt, 2KB)]
04.01.2018 J.J. (Kuba) Szczygielski
(DFM
, Uni. Pretoria, SA)
Czynniki ryzyka w stopach zwrotu akcji w RPA
Risk factors in returns of the South African stock market
[Abstract (txt, 2KB)]
21.12.2017 Yash Chawla
(KBO, PWr, Wrocław)
Seminarium Świąteczne / Christmas Seminar
Jak efektywnie korzystać z Facebooka/LinkedIn i stać się "gwiazdą internetu"?
How to effectively use Facebook/LinkedIn and become an "internet star"?
[Abstract (txt, 2KB)]
14.12.2017
(zast. GC)
Marta Hrydziuszko
(KBO, PWr, Wrocław)
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na rynku suplementów diety w Polsce w kontekście Strategii Europa 2020
Innovativeness of Polish enterprises on the dietary supplements market in Poland in the context of the Europe 2020 Strategy
[Streszczenie (txt, 2KB)]

07.12.2017 Anna Filipiak
(KIO, PWr, Wrocław)
Zespoły klasteryzujące dla klasteryzacji w podprzestrzeniach
Ensemble subspace clustering
[Abstract (txt, 2KB)]
30.11.2017 Anna Bartczak
(WOEE, UW, Warszawa)
Obniżanie i zwiększanie dochodów w badaniu Choice Experiment. Wpływ awersji do straty oraz preferencji wobec ryzyka na gotowość do zapłaty w celu uniknięcia kosztów zewnętrznych energii ze źródeł odnawialnych.
Gain and loss of money in a choice experiment: The impact of financial loss aversion and risk preferences on willingness to pay to avoid renewable energy externalities
[Abstract (txt, 2KB), Article (html)]
23.11.2017 Rafał Kasperowicz
(UE Poznań)
Konsumpcja energii a wzrost gospodarczy
Energy consumption and economic growth
[Abstract (txt, 2KB)]
 
16.11.2017 1) Yash Chawla
(KBO, PWr, Wrocław)


2) Anna Witkiewicz
(Wydz. Architektury, PWr)
Wpływ mediów społecznościowych na gospodarkę
Social media influence on the economy
[Streszczenie (txt, 2KB)]

Wpływ przesiedleń na krajobraz i architekturę wsi na przykładzie Podkarpacia i Dolnego Śląska
Influence of resettlement on landscape and rural architecture on the example of Podkarpacie and Lower Silesia regions
[Streszczenie (txt, 2KB)]
09.11.2017 Wolfgang Haerdle
(LvB & CASE, Humboldt U. Berlin, D)
Wydobywanie wydźwięku
Sentiment extraction
[Abstract (txt, 2KB)]
02.11.2017 Godziny rektorskie
26.10.2017 1) Karolina Bienias
(KBO, PWr, Wrocław)


2) Thanh-Ngo Nguyen
(
KSI, PWr, Wrocław)
Modelowanie agentowe dyfuzji samochodów elektrycznych
Agent-based modeling of the diffusion of electrical vehicles
[Abstract (txt, 2KB)]

W poszukiwaniu często wystepujących wzorców międzytransakcyjnych w bazach danych
Mining frequent inter-transaction patterns from transaction databases
[Abstract (txt, 2KB)]
19.10.2017 Anna Kowalska-Pyzalska, Tomasz Weron
(ABM Grant Research Team)
Rola programów edukacyjnych w dyfuzji systemów liczników inteligentnych
The role of educational programs in the diffusion of smart metering systems
[Working paper (html)]
12.10.2017 Grzegorz Chodak, Katarzyna Maciejowska, Janusz Szwabinski
(ABM Grant Research Team)
Wpływ piractwa cyfrowego na strategie cenowe na rynku e-booków
Impact of digital piracy on pricing strategies on the e-book market
05.10.2017 Edyta Ropuszyńska-Surma,
Magdalena Węglarz
(ZIRO, PWr, Wrocław)
Analiza zachowania prosumentów na rynku energii i segmetacja konsumentów
Analysis of prosumer behavior in the energy market and consumer segmentation
[Abstract (txt, 2KB)]

Rok akademicki 2017/2018 ( Academic year 2017/2018)

17.08.2017 Stefan Trueck
(Macquarie U., Sydney, Australia)
Rynki kontraktów terminowych na energię elektryczną w Australii: Generowanie prognoz rozkładów zwrotów instrumentów o małej płynności
Electricity futures markets in Australia: Generating density forecasts for returns of low liquidity instruments
[Abstract (txt, 2KB)]
 
22.06.2017
(zast. AKP/KM)
Zuzanna Hazubska
(KIZ
, PWr, Wrocław)Karolina Ćwik
(KBO, PWr, Wrocław)
Mobbing jako przeszkoda w zarządzaniu w sektorze publicznym w Polsce
Mobbing as an obstacle in Polish public sector management
[Streszczenie (txt, 2KB)]

Modele dyfuzji samochodów elektrycznych
Models of diffusion of electric vehicles
08.06.2017 Lin Han
(Macquarie U., Sydney, Australia)

Yimeng Yu
(Macquarie U., Sydney, Australia)
Rozpraszanie zmienności na australijskim rynku energii elektrycznej
Volatility spillovers in Australian electricity markets
[Abstract (txt, 2KB)]

Gromadzenie się i rozpraszanie inwestorów w sektorze energii odnawialnej
Investor herding and dispersing in the renewable energy sector
[Abstract (txt, 2KB)]
01.06.2017 Derek Bunn
(LBS, London, UK)

[Cancelled flight]
Rynek energii elektrycznej po liberalizacji
The post-liberalised electricity market
[Abstract (txt, 2KB)]
25.05.2017 David Ramsey
(KBO, PWr, Wrocław)
Racjonalność, równość a luka między postawą a zachowaniem w grze ULTIMATUM
Rationality, equality and the gap between attitude and behaviour in the ULTIMATUM game
[Abstract (txt, 2KB)]
18.05.2017 Agnieszka Skomra
(KSZ
, PWr, Wrocław)


Nikodem Szumilo

(DLE, Cambridge Univ., UK)
Model dojrzałości Scrum w projektach IT
Scrum maturity model in IT projects
[Streszczenie (txt, 2KB)]

Domy w przestrzeni ceny w czasie: modelowanie cen mieszkań małych obszarów w czasie i przestrzeni
Houses over space prices over time: modeling small area house prices over space and time
[Abstract (txt, 2KB)]
11.05.2017 Helmut Lütkepohl
(DIW Berlin, D)
Strukturalna wektorowa autoregresja z ciągłą zmianą wariancji: Interakcja między polityka monetarną w USA a rynkiem akcji
Structural vector autoregressions with smooth transition in variances: The interaction between U.S. monetary policy and the stock market
[Abstract (txt, 2KB)]
04.05.2017 Tomasz Antczak
(KBO
, PWr, Wrocław)
Czy wciąż masło i mleko to komplementarne produkty do chleba? Wykorzystanie miningu reguł asocjacyjnych do analizy danych transakcyjnych firmy detalicznej
Are still butter and milk complementary products to bread? Using association rule mining to analyze transactional data of a retail company
[Abstract (txt, 2KB)]
27.04.2017 Luigi Grossi
(University of Verona, I)
Prognozowanie cen energii elektrycznej z wykorzystaniem odpornych modeli nieliniowych
Forecasting electricity prices through robust nonlinear models
[Abstract (txt, 2KB)]
20.04.2017 Bogumił Kamiński
(ZWiAD, SGH, Warszawa)
O związku pomiędzy topologią grafu połączeń a cenami na przedpłaconym rynku telefonii mobilnej
On the relationship between call graph topology and prices on pre-paid telecommunication market
[Streszczenie (txt, 2KB)]
06.04.2017 Dorota Skała
(KF
, U.Szczeciński)
'Banki posiadają osobowość' - wpływ prezesów i akcjonariuszy na działalność banków
'Banks have personalities' – the effect of CEOs and shareholders on bank activities
[Abstract (txt, 2KB)]
30.03.2017 Paweł Krzos
(KSZ, PWr, Wrocław)Johannes Wilhelm
(KKiBM
, PWr, Wrocław)
Wpływ czynników wizualnych na jakość ergonomiczną produktów interakcyjnych
The impact of visual factors on the usability of interactive products
[Streszczenie (txt, 2KB)]

Zastosowanie materiałów absorbujących energię w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego
Application of energy absorbing materials on cellular basis to improve safety of vulnerable road users
[Abstract (txt, 2KB)]
23.03.2017 Paul R. Nail
(DPC
, University of Central Arkansas, Conway, USA)
Sumienni kartografowie: Ewolucja deskryptywnych modeli reakcji społecznej
Conscientious cartographers: The evolution of descriptive models of social response
[Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 780KB)]
   
16.03.2017 Florian Ziel
(HEMF
, University Duisburg-Essen, D)
O poprawnej ewaluacji prognoz z wykorzystaniem 'energy score' i testu Diebolda-Mariano
On proper forecast evaluation based on the energy score and the Diebold-Mariano test
[Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 1.6MB)]
09.03.2017 Carlo Lucheroni,
Costantino Ragno
(SST, University of Camerino, I)
Multikulturowość. Rynki dnia następnego, ekonometria i uczenie maszynowe
Across cultures. Day ahead markets, econometrics and machine learning
[Abstract (txt, 2KB)]
02.03.2017 Marcin Olszewski
(Lepsza Energia, Niepołomice)
Wykorzystanie prognoz cen energii z RB i RDN do optymalizacji sprzedaży energii z instalacji OZE
Using forecasts of electricity prices in the balancing and day-ahead markets to optimize sales from RES installations
26.01.2017 Janusz Szwabiński
(WMat, PWr, Wrocław)

ABM Grant Research Team
Wrażenia z NetSci-X 2017
Impressions from NetSci-X 2017

Grantowe seminarium sprawozdawcze (GSS)
Grant reporting seminar
19.01.2017 Tomasz Antczak
(Kaufland, Polska;
KBO, PWr, Wrocław)
Wdrożenie kas samoobsługowych w sieci handlowej
The implementation of self-service checkouts in a retail chain
12.01.2017 Michał Myck
(CenEA, Szczecin;
IZA
, Bonn, D)
Seminarium Noworoczne / New Year's Seminar
Ekonomiczne konsekwencje prześladowań politycznych
Economic consequences of political persecution
[Abstract (txt, 2KB)]
22.12.2016 Bartosz Kuśmierz
(WPPT
, PWr, Wrocław)
O systemie bankowym i modelu agentowym efektu Cantillona
On the banking system and an agent based model model of the Cantillon effect
[Streszczenie (txt, 2KB)]
15.12.2016
(zast. AKP)
Karolina Ćwik
(KBO, PWr, Wrocław)


Radosław Czahajda
(KBO, PWr, Wrocław)
Modelowanie dyfuzji samochodów elektrycznych
Modeling the diffusion of electric vehicles
[Streszczenie (txt, 2KB)]

Marketing internetowy badań statystycznych
Using internet marketing in statistical research
[Streszczenie (txt, 2KB)]
08.12.2016 Krzysztof Buzar
(WCh, PWr, Wrocław)
Globalne konsekwencje zmiany klimatu wraz z metodami ich remediacji z użyciem metod modelowania teoretycznego katalizatorów z zastosowaniem w utylizacji dwutlenku węgla
Global impact of the Climate Change and possible ways of its remediation by the methods of theoretical modelling of catalysts for carbon dioxide utilisation
[Abstract (txt, 2KB)]
01.12.2016 Paweł Maryniak
(KIFiZR, UEWr, Wrocław;
KBO, PWr, Wrocław)
Strategia 'habitat momentum'
Habitat momentum
[Abstract (txt, 2KB)]
24.11.2016 Tomasz Weron
(WMat
, PWr, Wrocław)
Konformizm, antykonformizm i polaryzacja opinii: wnioski z matematycznego modelu dynamiki opinii
Conformity, anticonformity and polarization of opinions: insights from a mathematical model of opinion dynamics
[Abstract (txt, 2KB), Working paper (html)]
17.11.2016 Arkadiusz Jędrzejewski
(KFT, PWr, Wrocław)


Katarzyna Maciejowska
(KBO, PWr, Wrocław)
Rola sieci złożonych w modelowaniu dynamiki opinii
The role of complex networks in modelling opinion dynamics
[Abstract (txt, 2KB), MSc Thesis (pdf, 2.3MB)]

Model typu 'hazard rate' z pozytywnym i negatywnym wpływem społecznym
Hazard rate model of demand with positive and negative word-of-mouth
10.11.2016 Marina Shkrobot
(DM, KPI, Kiev, Ukraine)
Implementacja metodologii foresight'u w kontekście zapewnienia strategicznej modernizacji energii hydroelektrycznej. Doświadczenie Ukrainy
Implementation of methodology of foresight in the context of provision of strategic modernization of hydroelectric power plants. Experience of Ukraine
[Abstract (txt, 2KB)
]
03.11.2016 Anna Kowalska-Pyzalska
(KBO, PWr, Wrocław)
Wprowadzenie do NetLogo oraz wrażenia z ESSA Summer School in Social Simulation
Introduction to NetLogo and impressions from the ESSA Summer School in Social Simulation
27.10.2016 Aleksander Buczek
(
KBO, PWr, Wrocław)
Modelowanie czasu trwania fuzji prawnej
Modelling legal merger time to completion
[Streszczenie (txt, 2KB), Artykuł (pdf, 720KB)]
13.10.2016 Bartosz Uniejewski
(
MS+KBO PWr, Wrocław)
Zautomatyzowany wybór zmiennych oraz metoda shrinkage w krótkoterminowym prognozowaniu cen energii elektrycznej
Automated variable selection and shrinkage for day-ahead electricity price forecasting
[Abstract (txt, 2KB), Article (html)]
06.10.2016 Rafał Weron
(KBO, PWr, Wrocław)
Najnowsze trendy w prognozowaniu cen energii elektrycznej: Przegląd prognozowania probabilistycznego
Recent advances in electricity price forecasting: A review of probabilistic forecasting
[Abstract (txt, 2KB), Working paper (html)]
28.09.2016
(Wed, 10-12, 225 B4)
Frederik Schaff
(CET, University Hagen, D)
O istotności jawnej reprezentacji wiedzy
The relevance of an explicit knowledge representation
[Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 2.5MB), PhD Thesis (html)]
22.09.2016
(Thu, 9-11, 225 B4)
ABM Grant Research Team Grantowe seminarium sprawozdawcze (GSS)
Grant reporting seminar

Rok akademicki 2016/2017 ( Academic year 2016/2017)

28.06.2016
(Tue, 15-17, 417 B1)
Reinhard Madlener
(IFECNB, RWTH, Aachen, D)
Badanie dyfuzji innowacyjnych systemów grzewczych w Niemczech: Podejście agentowe
Exploring the diffusion of innovative residential heating systems in Germany: An agent-based modeling approach
[
Abstract (txt, 2KB)]
 
23.06.2016
(Thu, 11-13, 411 B1)
Sourangshu Bhattacharya (CSE, IIT Kharagpur, India) Uczenie i prognozowanie dynamiki opinii w sieciach społecznych
Learning and forecasting opinion dynamics in social networks
[Abstract (txt, 2KB), Working paper (html/pdf)]
16.06.2016
(Thu, 11-13, 417 B1)
Sourangshu Bhattacharya (CSE, IIT Kharagpur, India) Kalibracja liniowego modelu wpływu do dynamicznie zmieniających się opinii
Learning a linear influence model from transient opinion dynamics
[Abstract (txt, 2KB)]
09.06.2016 Roman Bartusiak
(DSG, PWr, Wrocław)


Krzysztof Zuber
(KAM, PWr, Wrocław)
Predykcja połączeń oraz rozproszone przetwarzanie grafów
Link prediction and distributed graph processing
[Streszczenie (txt, 2KB)]

Genetyka molekularna w technice: fakty, mity, perspektywy zastosowań
Molecular genetics in technology: facts, myths, prospective applications
[Streszczenie (txt, 2KB)]
02.06.2016 Florian Ziel
(Europa-U. Viadrina, Frankfurt/O, D)
Prognozowanie cen energii elektrycznej z wykorzystaniem krzywych podaży i popytu - Model X
Electricity price forecasting using sale and purchase curves - The X-model

[
Abstract (txt, 2KB), Working paper (html/pdf)]
19.05.2016 Nikos Nomikos
(FF, Cass Business School, London, UK)
1) Kilka faktów o shippingu
    A few facts about shipping
2) Wycena instrumentów pochodnych na towary energetyczne
    The pricing of energy commodity derivatives
[
Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 3.4MB), Article (html/pdf)]
05.05.2016 Paul Ruyssevelt
(EI
, UCL, London, UK)
Rozwijanie "Epidemiologii Energetycznej", tworzenie wysokiej jakości podstawy dowodowej dla decydentów oraz przemysłu
Building "Energy Epidemiology", developing a high quality evidence base for policy makers and industry
[
Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 3MB), Article (html/pdf)]
28.04.2016 Florentina Paraschiv
(IORCF, U. St.Gallen, CH)
Modelowanie cen kontraktów futures na energię elektryczną
Modeling electricity futures prices
[
Abstract (txt, 2KB)]
21.04.2016 Marcin Jerzy Orzeł
(
KSI, PWr, Wrocław)
Webrobots - indeksowanie zasobów Sieci
Webrobots - indexing the Web
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
14.04.2016
(wspólnie z ZZF KSZ)
Taufiq Choudhry
(CRR, U. Southampton, UK)
Niepewność gospodarcza w USA a cykle koniunkturalne w Unii Europejskiej
US economic uncertainty and European Union business cycles
[
Abstract (txt, 2KB)]
07.04.2016 Piotr Sobczyk
(KM, PWr, Wrocław)
O klątwie dostatku czyli regularyzacja w problemach statystycznych
The curse of abundance: regularization in statistical problems
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
31.03.2016 Janusz Szwabiński
(IFT, UWr, Wrocław)
Relacje między konformizmem i antykonformizmem a polaryzacja grup społecznych
The interplay between conformism and anticonformism and its polarizing effect on society
[
Abstract (txt, 2KB)]
23.03.2016 Tyll Krüger, Tomasz Ożański
(
KAMSS, PWr, Wrocław)
Sieci ukierunkowane i rozprzestrzenianie się informacji na Twitterze
Directed networks and Twitter spreading
[
Abstract (txt, 2KB)]
17.03.2016 Katarzyna Sznajd-Weron
(KFT, PWr, Wrocław)
Modele wyborcy formowania się opinii społecznej
Voter models of social opinion formation
[
Abstract (txt, 2KB), Slides (2.8 MB)]
10.03.2016 Tadeusz Dudycz, Bogumiła Brycz
(KSZ, PWr, Wrocław)
Czy moment IPO wpływa na wielkość pozyskanego kapitału?
Does market timing drive the amount of capital raised through IPO?
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
03.03.2016 Jakub Tomczyk
(SM&S, U. Sydney, Australia)
Strategiczne decyzje w dużych populacjach
Mean field games
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
25.02.2016
(Thu 11-13)
Sebastian Tomczak
(KBO, PWr, Wrocław)
Wieloklasowe modele oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych
Multi-class models of assessing the financial condition of manufacturing enterprises
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
02.02.2016
(227 B4)
ABM Grant Research Team Grantowe seminarium sprawozdawcze (GSS) - cz. II
Grant reporting seminar - part II
26.01.2016 ABM Grant Research Team Grantowe seminarium sprawozdawcze (GSS) - cz. I
Grant reporting seminar - part I

05.01.2016 Katarzyna Tworek
(KI, PWr, Wrocław)
Katarzyna Walecka-Jankowska
(KSZ, PWr, Wrocław)
Seminarium Noworoczne / New Year's Seminar
Relacje między innowacyjnością, zarządzaniem wiedzą i IT
The relationship between innovation, knowledge management and IT
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
15.12.2015 Gergo Barta
(
BME, Budapest, Hungary)
Probabilistyczne prognozowanie energii słonecznej i wiatrowej z wykorzystaniem podejścia opartego o uogólnione drzewa addytywne
Probabilistic solar and wind power forecasting using a generalized additive tree ensemble approach
[
Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 2.7MB)]
01.12.2015 Radosław Pietrzyk,
Paweł Rokita
(KIFiZR, UEWr, Wrocław)
O pewnej koncepcji modelu planu finansowego dla gospodarstw domowych
On a concept of household financial planning model
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
24.11.2015 Anna Matuszyk
(
ZSF, SGH, Warszawa)
Zastosowanie modelu mover-stayer dla danych dotyczących kredytobiorców indywidualnych
Application of a discrete time mover-stayer model for the credit data
[
Abstract (txt, 2KB)]
10.11.2015 Paweł Maryniak
(KIFiZR, UEWr, Wrocław;
KBO, PWr, Wrocław)
Ukryty koszt inwestycji pasywnych: Wpływ funduszy pasywnych na stabilność rynków finansowych
The (hidden) cost of passive investing: Impact of ETF funds on financial market stability
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
27.10.2015 David Ramsey
(KBO, PWr, Wrocław)
Normy odwzajemnienia ukazane przez polskich studentów w grze "Zaufanie"
The norms of reciprocation exhibited by Polish students in the Trust Game
/ [
Abstract (txt, 2KB)]
13.10.2015 Anna Dobrowolska
(KSZ, PWr, Wrocław)
Modele dojrzałości zarządzania procesami
Process management maturity models
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
06.10.2015 Radosław Ryńca
(KIZ, PWr, Wrocław)
Zrównoważona ocena działalności szkoły wyższej
A balanced assessment of higher education
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
29.09.2015
(11:00-12:30,
417 B1)
Maciej Kostrzewski
(
KEBO, UE Kraków)
Bayesowska analiza skoków w stopach zwrotu z kontraktów forward na gaz i kontraktów futures na pozwolenia do emisji CO2
Bayesian analysis of jumps in returns on gas forwards and CO2 allowance futures
[
Abstract (txt, 2KB)]
22.09.2015
(11:15-13:00,
417 B1)
Thomas Walther
(TU Dresden, Germany)
Empiryczne dowody na długą pamięć i asymetrię w zmienności kursu EURPLN
Empirical evidence of long memory and asymmetry in EURPLN exchange rate volatility
[
Abstract (txt, 2KB)]

Rok akademicki 2015/2016 ( Academic year 2015/2016)

Energy Economics and Forecasting, 6-7.07.2015, a mini-workshop ... within the MEPS'15 symposium:

Workshop agenda and other details

09.06.2015 Michał Zator
(ETH, Zurych, Switzerland)
Zbyt leniwi żeby odwrócić stronę? Efekt konstrukcji karty wyborczej na wynik wyborów samorządowych
Too lazy to turn the page? The effect of ballot design on local elections
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
02.06.2015 ABM Grant Research Team Grantowe seminarium sprawozdawcze (GSS)
Grant reporting seminar
26.05.2015 Bożena Mielczarek
(
KBO, PWr, Wrocław)
Nasze emerytury - badania symulacyjne
Our pensions - simulation studies
[
Abstract (txt, 2KB)]
19.05.2015 Maciej Zaręba
(
KBO, PWr, Wrocław)
Wykorzystanie miary 2-addytywnej w procesie budowy portfela akcji
Application of 2-additive fuzzy measures to financial portfolio selection problem
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
12.05.2015 Krzysztof Targiel
(KBO, UE Katowice)
Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami
Applications of real options in project management
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
05.05.2015 Arkadiusz Jędrzejewski
(ECMI, PWr)
Trudność jest krytyczna
Difficulty is critical
[
Abstract (txt, 2KB), Article (@ScienceDirect)]
28.04.2015 Piotr Płuciennik
(PEF, UAM, Poznań)
Ocena zdolności Narodowego Banku Polskiego do stabilizowania stawki POLONIA
Assessment of the ability of National Bank of Poland to stabilize the POLONIA rate
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
21.04.2015 Jacek Zabawa
(
KBO, PWr, Wrocław)
Modele hybrydowe na przykładzie pakietu oprogramowania symulacyjnego Extendsim
Hybrid models in the Extendsim simulation environment
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
14.04.2015 Tomasz Ożański
(
KAMSS, PWr, Wrocław)
Szacowanie parametrów grafu przy pomocy metody największej wiarogodności
Estimating graph parameters using maximum likelihood
[
Abstract (txt, 2KB)]
31.03.2015 David Ramsey
(KBO, PWr, Wrocław)
Opis grupy badawczej za pomocą sieci bayesowskich i analizy głównych składowych
A description of a study group using Bayesian networks and PCA
[
Abstract (txt, 2KB)]
24.03.2015 Arunabha Sen
(SCIDSE, Arizona State University, USA)
Przestrzenno-czasowa identyfikacja sygnałów z "tweetów" w Indonezji
Spatio-temporal signal recovery from political tweets in Indonesia
[
Abstract (txt, 2KB)]
17.03.2015 Marcin Bodych
(
KAMSS, PWr, Wrocław)
Zła pamięć, dobra pamięć i jak długo zajmuje nam przyswojenie informacji
Bad memory, good memory and how long it takes to get informed
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
10.03.2015 Paweł Fiedor
(
KR, UE Kraków)
Teoria informacji a przewidywalność zwrotów akcji na GPW
Information-theoretic approach to stock returns predictability on WSE
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
03.03.2015 Katarzyna Maciejowska
(KBO, PWr, Wrocław)
Jak odróżnić szoki spekulacyjne od fundamentalnych? Modelowanie strukturalne na przykładzie rynku energii elektrycznej w WBr
How to distinguish between speculative and fundamental shocks? Structural modeling - the case of the UK power market
[
Streszczenie (txt, 2KB)]

Statistics in Energy, 19-20.02.2015, a mini-workshop ... within the SMSA 2015 workshop:

Workshop agenda and other details
Picasa album (SMSA2015 photos)

27.01.2015 Tyll Krüger
(
IIAR, PWr, Wrocław)
Modelowanie rozprzestrzeniania się epidemii
Modeling epicemic spreading
[
Abstract (txt, 2KB)]
20.01.2015 Anna Chmiel
(KFT, PWr, Wrocław)
Wielopoziomowe sieci chorób
Multiplex networks of deseases
[
Abstract (txt, 2KB), Article (html/pdf)]
13.01.2015 Katarzyna Maciejowska, Jakub Nowotarski
(KBO, PWr, Wrocław)
Seminarium Noworoczne / New Year's Seminar:
Konkurs GEFCom2014 i probabilistyczne prognozowanie cen energii elektryczej
GEFCom2014 competition and probabilistic electricity price forecasting
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
16.12.2014 Grzegorz Chodak
(IOZ, PWr, Wrocław)
Grażyna Suchacka
(IMiI, U.Opole, Opole)
Czytać czy słuchać - badanie porównawcze klientów księgarni internetowej na podstawie analizy ruchu w sieci WWW
Read or listen - a comparative study of online bookstore customers based on Web traffic analysis
[
Abstract (txt, 2KB)]
09.12.2014 Katarzyna Sznajd-Weron
(KFT, PWr, Wrocław)
Osobowość czy sytuacja - czy debata psychologiczna może wnieść coś nowego do modelowania agentowego i vice versa?
Is the Person-Situation Debate important for agent-based modeling and vice-versa?
[
Abstract (txt, 2KB), Article (html/pdf)]
02.12.2014 Tyll Krüger
(
IIAR, PWr, Wrocław)
Indeks komunikacji dla grafów i rozprzestrzenianie się wiedzy na sieciach - cz. II
The communication index of graphs and spread of knowledge on networks - part II
[
Abstract (txt, 2KB)]
25.11.2014 Katarzyna Byrka
(
SWPS, Wrocław)Zakład Z7

Paradygmat Campbella: Probabilistyczny model związku postaw z zachowaniami
The Campbell paradigm: a probabilistic model of the attitude-behavior relation
[
Streszczenie (txt, 2KB), Articles (html/pdf): #1, #2, #3]

Seminarium zakładowe
Z7 seminar

18.11.2014 Sylwia Sysko-Romańczuk (Szkoła Biznesu, PW, Warszawa) Wzrost poprzez przeciwności. Uczenie się od liderów przedsiębiorczości z krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Growth through adversity. Learning from CEE entrepreneurial icebreakers
[
Abstract (txt, 2KB)]
04.11.2014 Agata Gąsiorowska
(
CBZE, SWPS, Wrocław)
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomii
The expertise bias: Inclinations in ascribing epistemic authority on the example of economic experts
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
28.10.2014 Tyll Krüger
(
IIAR, PWr, Wrocław)
Indeks komunikacji dla grafów i rozprzestrzenianie się wiedzy na sieciach - cz. I
The communication index of graphs and spread of knowledge on networks - part I
[
Abstract (txt, 2KB)]
21.10.2014 Monika Papież,
Sławomir Śmiech
(ZTP, UE, Kraków)
Zależności pomiędzy cenami na międzynarodowych rynkach węgla energetycznego
Dependencies between prices in international coal markets
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
14.10.2014 Anna Chmiel
(KFT, PWr, Wrocław; wcześniej -
SSCS, MU, Vienna, Austria)
Cyberemocje - skalowanie i korelacje w dynamicznych e-społecznościach
Cyberemotions - scaling and correlations in dynamic of e-communities
[
Abstract (txt, 2KB), Articles (html/pdf): #1, #2]
07.10.2014 Paweł Maryniak
(IOZ, PWr, Wrocław;
wcześniej -
Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands)
Sentyment inwestora i trendy Google, a rentowność strategii momentum na rynkach walutowych
Investor sentiment, Google trends and the profitability of the momentum strategy in FX markets
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
02.10.2014 Krzysztof Bałaban
(IOZ, PWr, Wrocław)
Badania zastosowania fraktali i wybranych zagadnień psychologii do prognozowania notowań papierów wartościowych
Application of fractals and selected topics in psychology to forecasting stock prices
[
Streszczenie (txt, 2KB)]

Rok akademicki 2014/2015 ( Academic year 2014/2015)

03.07.2014
Czw/Thu
(15:00, Klub Pracowniczy,
238-240 A1)
Wykładowcy
Speakers
Sesja specjalna poświęcona prezentacji wyników badań naukowych finansowanych z Grantów MPN35/Doktorantów
Special session devoted to the presentation of the results of research funded by the so-called MPN35/PhD Grants
[
Harmonogram sesji / Session agenda]
27.06.2014
(Pt/Fri, 11:15-13,
448 B4)
Tao Hong
(
UNC, Charlotte, USA)
Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną - Aktualny stan wiedzy
Electric load forecasting - The state of the art
[
Abstract (txt, 2KB), Articles (html/pdf): #1, #2]
10.06.2014 Tomasz Ingram
(KPiZI, UE, Katowice)
Zarządzanie talentami w grupie wiekowej 50+ w Polskich organizacjach
Talent management in the 50+ age group in Polish organizations
[
Streszczenie (txt, 2KB), Slajdy (pdf, 2.2MB)]
03.06.2014 Jacek Zabawa
(IOZ, PWr, Wrocław)
Elementy symulacyjnego modelu trajektorii procesu zdrowotnego - aspekty techniczne na przykładzie pakietu Extendsim
Elements of a simulation model for representing the trajectories of treatment paths - technical aspects in the Extendsim software
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
20.05.2014 Zakład Z7 Wewnętrzne seminarium sprawozdawcze (WSS)
Internal reporting seminar
13.05.2014 Maciej Matyka
(IFT, UWr, Wrocław)
Modelowanie przepływu krwi przez aortę brzuszną człowieka
Modeling of blood flow through the human abdominal aorta
[
Streszczenie (txt, 2KB), Slajdy (pdf, 2.8MB)]
06.05.2014 Michał Zator
(IOZ, PWr, Wrocław)
Podatek od transakcji finansowych, koszty transakcyjne i zmienność cen
Financial transaction tax, transaction costs and volatility
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
29.04.2014 Oxana Chorna
(
IEF, UNAS, Kiev, Ukraine)
Dynamika systemów a modelowanie wzrostu gospodarczego
System dynamics and modeling of economic growth
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
15.04.2014 David Ramsey
(IOZ, PWr, Wrocław)
Badanie poziomu zaufania społecznego i odwzajemnienia w Polsce z wykorzystaniem teorii gier eksperymentalnych
A study of the level of generalized trust and reciprocity in Poland using experimental game theory
[
Streszczenie (txt, 2KB)]


Workshop agenda and other details
Picasa album (CODYM-Spring'14 photos)

01.04.2014 Bożena Mielczarek
(IOZ, PWr, Wrocław)
Wykorzystanie metod symulacyjnych w zarządzaniu ochroną zdrowia
Using simulation modeling in healthcare management
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
25.03.2014 Barbara Pabjan,
Jacek Pluta
(
Instytut Socjologii, UWr, Wrocław)
Strategie sukcesyjne w przedsiębiorstwach rodzinnych
Succession strategies in family businesses
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
18.03.2014 Grzegorz Chodak
(IOZ, PWr, Wrocław)
Problem ostatniej mili w handlu elektronicznym - z czego wynika i jak sobie z nim radzić
The last mile problem in e-commerce - sources and ways to manage it
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
11.03.2014 Zbigniew Krysa
(ZEPiG, PWr, Wrocław)
Kopalnia węgla kamiennego jako uczestnik rynku energii wykorzystujący wskaźnik rozpiętości dark spread
Hard coal mine as power market participant using the dark spread
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
04.03.2014 Andrzej Jarynowski
(Dept. of Sociology, Stockholm U., Sweden)
Model i opis sieciowy dynamiki sprzedaży rynku fonograficznego najpopularniejszych artystów
Dynamics of Popstar record sales on phonographic market - stochastic model and network analysis
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
28.01.2014 Marek Lubicz
(IOZ, PWr, Wrocław)
Modelowanie przeżycia pooperacyjnego dla pacjentów z rakiem płuca - badania empiryczne i zastosowanie modeli klasyfikacyjnych
Modelling post-operative survival for lung cancer patients - empirical investigations and application of classification models

/ [
Abstract (txt, 2KB), Article (ScienceDirect)]
14.01.2014 Tyll Krüger
(
IIAR, PWr, Wrocław)
Stosunek do ryzyka, przekonania oraz informacje w Grze Korupcyjnej - Badania eksperymentalne
Risk attitude, beliefs, and information in a Corruption Game - An experimental analysis
[
Abstract (txt, 2KB), Article (ScienceDirect),
Slides (pdf, 3MB)]
07.01.2014 Katarzyna Sznajd-Weron
(IF, PWr, Wrocław)
Seminarium Noworoczne / New Year's Seminar:
Krytyczność, przejścia fazowe i modele agentowe - wszystko co chcielibyście się dowiedzieć a boicie się zapytać :-)
Criticality, phase transitions & agent-based models - all you would like to know but are afraid to ask :-)
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
03.12.2013 Edyta Ropuszyńska-Surma
(IOZ, PWr, Wrocław)
Sieci współpracy - problemy projektowania i oceny
Cooperation networks - problems with design and evaluation

[
Streszczenie (txt, 2KB)]
26.11.2013 Pierre Pinson
(
CEPE, DTU, Lyngby, Denmark)
Odnawialne źródła energii: modelowanie stochastyczne i optymalizacja
Renewables in electricity markets: stochastic modelling and optimization
[
Abstract (txt, 2KB)]

19.11.2013 Andrija Mihoci
(
CASE, HU Berlin, Germany)
Modelowanie i prognozowanie płynności podaży z wykorzystaniem semiparametrycznej dynamiki czynników
Modelling and forecasting liquidity supply using semiparametric factor dynamics
[
Abstract (txt, 2KB), Article (ScienceDirect)]
05.11.2013 Katarzyna Maciejowska
(IOZ, PWr, Wrocław)
Testowanie hipotez statystycznych dla estymatorów ML, alternatywne podejście
Statistical inference in the Maximum Likelihood framework - an alternative approach
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
29.10.2013 Paweł Sobkowicz
(
DTT, NCBJ, Świerk)
Modelowanie opinii i emocji: próba ilosciowego odtworzenia zachowan uzytkowników forum dyskusyjnego
Quantitative agent based model of user behavior in an Internet discussion forum
/ [
Streszczenie/Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 5MB)]
22.10.2013 Grzegorz Oryńczak
(
CSM, NCBJ, Świerk)
Podział rynku energii na strefy
Division of the power market into zones
/ [
Streszczenie (txt, 2KB), Slides (pdf, 1.8MB)]
15.10.2013 Zakład Z11 Wewnętrzne seminarium sprawozdawcze (WSS)
Internal reporting seminar
08.10.2013 Agata Gąsiorowska
(
CBZE, SWPS, Wrocław)
Do czego potrzebujemy pieniędzy oprócz płacenia? Symboliczne znaczenie pieniędzy w umacnianiu Ja i radzeniu sobie z trwogą egzystencjalną
Why we do need money (in addition to paying)? The symbolic meaning of money in boosting strength of self and coping with existential anxiety
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
01.10.2013 Jakub Nowotarski
(IOZ, PWr, Wrocław)
Uśrednianie prognoz: Zastosowanie do cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego
Combining forecasts: An application to day-ahead electricity prices
/ [
Streszczenie/Abstract (txt, 2KB), Working paper (html/pdf)]
24.09.2013
(433 B4)
Eran Raviv
(
Econometric Institute, Erasmus U., Rotterdam, The Netherlands)
Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego: Wykorzystanie cen godzinowych
Forecasting day-ahead electricity prices: Utilizing hourly prices
[
Abstract (txt, 2KB), Working paper (html/pdf)]
10.09.2013 Stefan Trueck
(Macquarie U., Sydney, Australia)
Jak jest wyceniane ryzyko związane z premią za składowanie towaru?
How is convenience yield risk priced?
[
Abstract (txt, 2KB)]

Rok akademicki 2013/2014 ( Academic year 2013/2014)

21.06.2013
Pią/Fri
(09:00, Klub Pracowniczy,
238-240 A1)
Wykładowcy
Speakers
Sesja specjalna poświęcona prezentacji wyników badań naukowych finansowanych z Grantów MPN35/Doktorantów
Special session devoted to the presentation of the results of research funded by the so-called MPN35/PhD Grants
[
Harmonogram sesji / Session agenda]

11.06.2013 Przemysław Dominiak
(IOZ, PWr, Wrocław)

Adrian Golonka
(IOZ, PWr, Wrocław)
Przewidywanie upadłości publicznych spółek budowlanych z uwzględnieniem syntetycznego wskaźnika poziomu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Anticipating bankruptcy of public construction companies by including a synthetic indicator of the level of intellectual capital
[
Streszczenie (txt, 2KB)]

Zarządzanie innowacjami w energetyce na przykładzie Smart Grid w warunkach lokalnych
Innovation management in the energy sector on the example of a Smart Grid in local conditions
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
04.06.2013 Maria Fic
(IOZ, PWr, Wrocław)
Szkolenia jako czynnik wzrostu kapitału ludzkiego
Trainings as a driver for human capital growth
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
28.05.2013 David Ramsey
(IOZ, PWr, Wrocław)
Modele tworzenia się par z tarciem
Models of partnership formation with friction
[
Abstract (txt, 2KB)]
21.05.2013 Tatiana Fic
(NIESR, London, UK)
Globalne nierownowagi a ryzyka dla wzrostu UE
Growth risks for the EU emanating from global imbalances
[
Abstract (txt, 2KB), Working paper (html/pdf)]
14.05.2013

Katarzyna Maciejowska (IOZ, PWr, Wrocław)

Jakub Nowotarski,
(
KNMP, PWr, Wrocław)
Artur Sierociuk
(
Audyt, PWr, Wrocław)
Krótkie prezentacje przedkonferencyjne:
Short pre-conference talks:
1) Forecasting of daily electricity spot prices by incorporating intra-day relationships: Evidence form the UK power market
[
Abstract (txt, 2KB), Working paper (html/pdf)]
2) Modeling and forecasting of the long-term seasonal component of the EEX and Nord Pool spot prices
[
Abstract (txt, 2KB), Working paper (html/pdf), see also article doi:10.1016/j.eneco.2013.04.004 recently published in Energy Economics]
3) System zarządzania ryzykiem w publicznej uczelni wyższej
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
07.05.2013 Katarzyna Sznajd-Weron
(IFT, UWr, Wrocław)
Potęga modeli agentowych
The power of agent-based models
[
Streszczenie (txt, 2KB), Slajdy (pdf, 1.8MB)]
23.04.2013 Małgorzata Gamian-Wilk
(
ZP, DSW, Wrocław)
Przegląd modeli konformizmu i nonkonformizmu
A survey of conformity and nonconformity models
[
Streszczenie (txt, 2KB), Slajdy (pdf, 390KB)]
16.04.2013 David Pérez Perales
(
CIGIP, Universidad Politécnica de Valencia, Spain)
Modelowanie kolaboratywnego procesu planowania łańcucha dostaw w oparciu o programowanie matematyczne. Zastosowanie do sektora ceramicznego.
Modeling of the supply chain collaborative planning process based on mathematical programming. Application to the ceramic sector.
[
Abstract (txt, 2KB)]
09.04.2013 Bogdan Ruszczak
(KEiBR, PO, Opole)
Analiza częstości występowania ekstremalnego oblodzenia prowadzącego do awarii linii elektroenergetycznych
Analysis of the incidence of extreme icing leading
to power line failures
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
26.03.2013 Anna Kowalska-Pyzalska
(IOZ, PWr, Wrocław)
Katarzyna Maciejowska (IOZ, PWr, Wrocław)
Modelowanie dyfuzji zachowań proekologicznych (energooczczędnych) konsumentów na rynku energii elektrycznej z wykorzystaniem modeli agentowych
Modeling the diffusion of proecological (energy efficient) consumer behavior in the power market using agent based models
[
Streszczenie (txt, 2KB), Slajdy (pdf, 3.8MB)]
[
Working paper #1, Working paper #2 (html/pdf)]
19.03.2013 Edward Radosiński
(IOZ, PWr, Wrocław)
Weryfikacja jako podstawowy problem modelowania ekonometrycznego
Verification as the fundamental problem of econometric modeling
12.03.2013 Przemysław Sawicki
(KPE, Akad. L. Koźmińskiego, Warszawa)
Piotr Zielonka
(
ZEiZF, SGGW, Warszawa)
Dyskontowanie niepewnych oraz odroczonych wypłat
Discounting of uncertain and delayed payoffs
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
05.03.2013 Zakład Z11 Wewnętrzne seminarium sprawozdawcze (WSS)
Internal reporting seminar
22.01.2013 Barbara Gładysz
(IOZ, PWr, Wrocław)
Przykłady zastosowań przedziałowej i rozmytej regresji
Sample applications of interval and fuzzy regression
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
15.01.2013 Janusz Szwabiński
(IFT, UWr, Wrocław)
Technologie semantyczne we wdrożeniach systemów informatycznych
Semantic technologies in IT system deployments
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
08.01.2013 Małgorzata Doman
(KMS, UE, Poznań)
Mikrostruktura giełd papierów wartościowych - teoria i rzeczywistość
Microstructure of stock exchanges - theory and reality
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
04.12.2012 Rafał Michalski
(IOZ, PWr, Wrocław)
Wykorzystanie różnych metod analiz preferencji w badaniach jakości użytkowej systemów interakcyjnych
The use of different approaches to human preference analysis in studies of the design of interactive systems
[
Abstract (txt, 2KB), Article (html)]
27.11.2012 Krzysztof Piontek
(IZF, UE, Wrocław)
Analiza mocy wybranych testów metod szacowania wartości zagrożonej - podejście symulacyjne
Power analysis of selected VaR backtesting methods
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
13.11.2012 Wojciech Borkowski
(
OBUZiNT, UW, Warszawa)
Modelowanie procesów społecznych jako narzędzie badania efektów działań politycznych
Modeling of social processes as a tool for the study of the impact of political actions

[
Streszczenie (txt, 2KB), Slajdy (pdf, 3MB)]
06.11.2012 Mateusz Pipień
(UE, Kraków; NBP Warszawa)
O modelowaniu długookresowych cykli w zmienności finansowych szeregów czasowych.
On the empirical importance of periodicity in the volatility of financial time series
[
Abstract (txt, 2KB), NBP Working Paper (pdf, 2.5MB)]
30.10.2012 Paweł Maryniak
(
ECMI PWr;
laureat
Diamentowego Grantu 2012)
Metody bayesowskie w analizie portfelowej
Bayesian methods in portfolio selection
[Streszczenie (txt, 2KB)]
23.10.2012 Markus Bodemann
(General vicariate, Paderborn, Germany)
Integrowanie zarządzania ryzykiem w administracji miejskiej/samorządowej
Integration of risk management for municipal administration
[
Abstract (txt, 2KB)]
16.10.2012 Zakład Z11 Wewnętrzne seminarium sprawozdawcze (WSS)
Internal reporting seminar
09.10.2012 Jakub Nowotarski,
Jakub Tomczyk
(
KNMP, PWr, Wrocław)
Estymacja i prognozowanie długoterminowej komponenty sezonowej spotowych cen energii elektrycznej
Estimation and forecasting of the long-term seasonal component of electricity spot prices

[
Streszczenie (txt, 2KB)]

Rok akademicki 2012/2013 ( Academic year 2012/2013)

21.06.2012
Czw/Thu
(11:15, 22 C3)
Rangga Handika
(Macquarie U., Sydney, Australia)
Modelowanie pików cen energii elektrycznej: Zapotrzebowanie, pogoda i zdolności wytwórcze
Price spikes modelling: Loads, weather and capacity
[
Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 620KB)]

 

28.05.2012
Pon/Mon
(13:15, 448 B4)
Agata Klaus-Rosińska
(IOZ, PWr, Wrocław)
Zarządzanie projektami badawczymi w szkołach wyższych - aspekt funkcjonalny i instytucjonalny
Management of research projects at universities - a functional and an institutional aspect
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
21.05.2012
Pon/Mon
(13:15, 448 B4)
Sherzod Tashpulatov
(
CERGE-EI, Praga,
Czech Republic)
Estymacja zmienności cen energii elektrycznej
Estimating the volatility of electricity prices
[
Abstract (txt, 2KB), Working Paper (pdf, 880KB)]
14.05.2012
Pon/Mon
(13:15, 448 B4)
Bartosz Stawiarski
(
IMiI, PWr, Wrocław)
USA w dobie obecnego kryzysu: imperium kapitalizmu czy centralnie sterowana bananowa republika?
USA in the midst of the present crisis: an empire of capitalism or a centrally planned banana republic?
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
23.04.2012
Pon/Mon
(14:15, 448 B4)
Aleksandra Szafrańska
(IOZ, PWr, Wrocław)
Zarządzanie wiedzą a zdolność uczenia się organizacji
Knowledge management and organizations' learning ability
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
16.04.2012
Pon/Mon
(14:15, 448 B4)
Michał Zator
(
ECMI PWr oraz FiR UE, Wrocław;
laureat
Diamentowego Grantu 2012)
Szacowanie wartości zagrożonej metodą MDE
Estimation of VaR with MDE method
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
02.04.2012
Pon/Mon
(13:15, 448 B4)
Anna Sobolewska-Bujwid
(IOZ, PWr, Wrocław)
Kapitał społeczny katalizatorem rozwoju regionalnego
Social capital as a catalyst of regional development
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
05.03.2012
Pon/Mon
(13:15, 448 B4)
Piotr Wawrzynowski
(IOZ, PWr, Wrocław)
Ewidencja czasu pracy jako kluczowy element rachunku kosztu działań i rachunku kosztu działań sterowanych czasem - studium przypadku
Timesheets as a key factor of the activity based costing and time-driven activity based costing - a case study
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
20.02.2012
Pon/Mon
(13:15, 448 B4)
Katarzyna Jach
(IOZ, PWr, Wrocław)
Ocena heurystyczna użyteczności stron sklepów internetowych - czy warto to robić?
Heuristic evaluation for e-commerce web pages usability assessment - is it worth doing or not?
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
13.02.2012
Pon/Mon
(13:15, 448 B4)
Małgorzata Rutkowska-Podołowska
(IOZ, PWr, Wrocław)
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w ubezpieczeniach zdrowotnych
Mutual insurance companies in health insurance
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
17.01.2012
Wto/Tue
(11:15, 433 B4)
Anna Kowalska-Pyzalska
(IOZ, PWr, Wrocław)
Przegląd metod optymalizacji przyłączania rozproszonych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej
A review of optimization methods for evaluation of allocation of distributed generation into distribution networks
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
10.01.2012
Wto/Tue
(11:15, 433 B4)
Barbara Gładysz
(IOZ, PWr, Wrocław)
Regresja przedziałowa i rozmyta
Interval and fuzzy regression
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
03.01.2012
Wto/Tue
(11:15, 433 B4)
Michał Kowalski
(IOZ, PWr, Wrocław)
Zarządzanie wartością - aktualny temat dla nauki i praktyki?
Value Based Management - a topical issue for science and practice?
[
Streszczenie (txt, 2KB)]


Workshop agenda and PDF slides

13.12.2011
Wto/Tue
(11:15, 433 B4)
Tadeusz Dudycz
(IOZ, PWr, Wrocław)
Boże chroń inwestorów przed hossą!
God protect investors from the bull market!
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
06.12.2011
Wto/Tue
(11:15, 433 B4)
Łukasz Gajewski
(INE, UWr, Wrocław)
Ewolucja modeli procesu innowacyjnego w naukach ekonomicznych
The evolution of innovation process models in economic
science
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
22.11.2011
Wto/Tue
(11:15, 433 B4)
Edyta Ropuszyńska-Surma
(IOZ, PWr, Wrocław)
Propozycje zmian kierunków kształcenia na uczelniach technicznych na podstawie badań foresightu energetycznego
Suggestions for changes of study curricula at technical universities on the basis of energy foresight
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
15.11.2011
Wto/Tue
(11:15, 433 B4)
Edward Radosiński
(IOZ, PWr, Wrocław)
Współczesne determinanty rynku akcji
Contemporary determinants of the stock market
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
25.10.2011
Wto/Tue
(11:15, 433 B4)
Adam Dzidowski
(IOZ, PWr, Wrocław)
Paradygmat A/D/A (Architektura/Design/Antropologia) w badaniach nad organizacjami
The A/D/A paradigm (Architecture/Design/Anthropology) in organizational research
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
18.10.2011
Wto/Tue
(11:15, 227 B4)
Krzysztof Jajuga
(IZF, UE, Wrocław)
Przemiany w metodyce finansów i zarządzania ryzykiem w ostatnich latach
Recent tendencies in the methodology of finance and risk management
[
Abstract (txt, 2KB), Slides (pdf, 340KB)]
11.10.2011
Wto/Tue
(11:15, 433 B4)
Grzegorz Chodak,
(IOZ, PWr, Wrocław)
Analiza czasu realizacji zamówienia w sklepach internetowych w kontekście gospodarki magazynowej
Analysis of order time in internet shops in the context of inventory management
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
04.10.2011
Wto/Tue
(11:15, 433 B4)
Katarzyna Maciejowska
(IOZ, PWr, Wrocław)
Modele strukturalne wektorowej autoregresji (SVAR). Metody identyfikacji
Structural vector autoregression (SVAR) models. Identification methods

[
Streszczenie (txt, 2KB)]

Rok akademicki 2011/2012 ( Academic year 2011/2012)

16.06.2011
Czw/Thu
(11:15, 227 B4)
Stefan Trueck
(Macquarie U., Sydney, Australia)
Związek pomiędzy cenami spotowymi i terminowymi: Analiza empiryczna australijskich rynków energii elektrycznej
The relationship between spot and futures prices: An empirical analysis of Australian electricity markets
[
Abstract (txt, 2KB)]
07.06.2011 Witold Kwaśnicki
(INE, UWr, Wrocław)
Różnorodność i tolerancja a szybkość rozwoju procesów ewolucyjnych
Diversity and tolerance vs. tempo of evolutionary processes

[
Streszczenie (txt, 2KB)]
31.05.2011 Grzegorz Chodak,
(IOZ, PWr, Wrocław)
Katarzyna Kudryńska
(PWSZ, Nysa)
Handel elektroniczny
E-commerce
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
17.05.2011 Agnieszka Wyłomańska
(IMiI, PWr, Wrocław)
Modele anomalnej dyfuzji jako narzędzie do opisu danych finansowych
Models of anomalous diffusion as a tool for describing financial data
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
10.05.2011 Katarzyna Sznajd-Weron
(IFT, UWr, Wrocław)
Jaki może być powód rewolucji? Czyli o układach społecznych oczami fizyka
What could be a reason for a revolution? A physicist's view on social systems

[
Streszczenie (txt, 2KB)]
19.04.2011 Katarzyna Maciejowska
(SGH, Warszawa)
Modele przełącznikowe Markowa w ekonometrii
Markov switching models in econometrics

[
Streszczenie (txt, 2KB)]
12.04.2011 Jacek Osiewalski
(UE, Kraków; NBP, Warszawa)
Krzysztof Osiewalski
(UE, Kraków)
Uogólnione hybrydowe modele MSV-MGARCH wielowymiarowej zmienności - Analiza bayesowska
General hybrid MSV-MGARCH models of multivariate volatility - Bayesian analysis
[
Abstract (txt, 2KB)]
05.04.2011 Janusz Miśkiewicz
(IFT, UWr, Wrocław)
Opóźnienie w przepływie informacji: fizyka i ekonomia
Delay in information flow: physics and economy
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
29.03.2011 Aleksander Welfe
(UŁ, Łódź; SGH, Warszawa; NBP, Warszawa)
Modelowanie na podstawie zmiennych generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne
Modeling based on variables generated by nonstationary stochastic processes
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
22.03.2011 Grzegorz Chodak
(IOZ, PWr, Wrocław)

Magdalena Węglarz
(IOZ, PWr, Wrocław)
Wrażenia z / impressions from the IADIS International Conference, Avila, Spain, 2011

Wyniki badań foresightowych w ramach projektu "Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi"
Results of foresight studies within the project "The strategy of energy development in Lower Silesia with use of foresight methods"
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
15.03.2011 Tyll Krüger
(Bielefeld University; TU Berlin, Germany)
Rozprzestrzenianie się informacji i wiedzy w sieciach
Communication and knowledge diffusion on networks
[
Abstract (txt, 2KB)]
08.03.2011 Joanna Janczura
(IMI, PWr, Wrocław)
Modele zmieniające stany. Zastosowania dla rynku energii oraz pomiarów pola elektromagnetycznego
Regime-switching models. Applications for the energy market and electromagnetic field measurements
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
01.03.2011 Agata Gąsiorowska
(IOZ, PWr, Wrocław)
Co robią z nami pieniądze? Skutki aktywacji idei pieniędzy u dorosłych i u dzieci
What does money do with us? Consequences of money priming conducted on adults and children
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
17.01.2011 Piotr Danielski
(
DB Energy, Wrocław)
Analiza możliwości dostosowania modelu audytu elektroenergetycznego do warunków polskiego rynku energii
An analysis of the possibilities of adapting the model of energy audit to the Polish energy market
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
10.01.2011 Agnieszka Kowalska-Styczeń (Politechnika Śląska, Zabrze) Wykorzystanie automatów komórkowych do symulowania zachowań konsumentów
Cellular automata for simulating consumer behavior
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
20.12.2010 Krzysztof Juszczyszyn
(II, PWr, Wrocław)
Społeczności internetowe jako złożone systemy sieciowe
Internet societies as complex networks
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
13.12.2010 Dariusz Grech
(
IFT, UWr, Wrocław)
Modele fizyki finansowej (ekonofizyki) w długo- i krótkoterminowych inwestycjach na rynku papierów wartościowych
Econophysics models for short- and long-term investments in securities markets
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
06.12.2010 Katarzyna Jach
(IOZ, PWr, Wrocław)
Po co komu "eyetracking"?
Why do we need eyetracking?
[
Streszczenie (txt, 2KB)]

 

29.11.2010 Kamil Andrzejewski
(IOZ, PWr, Wrocław;
KAMAND Events & Training)
Marketing imprezowy
Event marketing
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
22.11.2010 Anna Kowalska-Pyzalska
(IOZ, PWr, Wrocław)
Optymalizacja przyłączania rozproszonych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej
Optimization of connecting distributed generation units to the power network
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
08.11.2010 Edyta Ropuszyńska-Surma
(IOZ, PWr, Wrocław)
Metodologia badań foresightowych na przykładzie projektu "Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi"
Methodology of foresight studies based on the project "The strategy of energy development in Lower Silesia with use of foresight methods"
25.10.2010 Grzegorz Chodak
(IOZ, PWr, Wrocław)
Model klasyfikacji ABC w sklepie internetowym
A model of ABC classification in an internet shop
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
18.10.2010 Łukasz Latus
(IOZ, PWr, Wrocław)
Jakość obsługi logistycznej handlu elektronicznego w Polsce
E-commerce in Poland - the quality of logistic services
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
11.10.2010 Grzegorz Chodak
(IOZ, PWr, Wrocław)
Gospodarka magazynowa w sklepach internetowych - wyniki badań
Inventory control in internet shops - survey results
[
Streszczenie (txt, 2KB)]

Rok akademicki 2009/2010 ( Academic year 2009/2010)

03.03.2010
(15:15-17:00,
5.05 C11)
Wspólnie z
SOMS
Brenda Lopez Cabrera
(HUB, Berlin, Germany)
Modelowanie procesu ryzyka oraz wycena pochodnych pogodowych
Modelling of the risk process and pricing of weather derivatives
[See
Ch. 14 (html)]
03.03.2010
(13:15-15:00,
5.05 C11)
Wspólnie z
SOMS
Brenda Lopez Cabrera
(HUB, Berlin, Germany)
Wycena obligacji katastroficznych oraz rozkłady strat
Pricing of catastrophe bonds and loss distributions
[See
Ch. 4, 13 (html)]
01.03.2010
(15:15-17:00,
5.05 C11)
Wspólnie z
SOMS
Ostap Okhrin
(HUB, Berlin, Germany)
Zależności ogonowe oraz hierarchiczne kopuły archimedesowskie
Tail dependence and hierarchical Archimedean copulas
[See
Ch. 2-3 (html)]
01.03.2010
(13:15-15:00,
5.05 C11)
Wspólnie z
SOMS
Ostap Okhrin
(HUB, Berlin, Germany)
Rozkłady stabilne, analiza wartości ekstremalnych oraz kopuły
Stable distributions, extreme value analysis and copulas
[See
Ch. 1-2 (html)]
15.12.2009
(15:15-16:15,
5.05 C11)
Wspólnie z
SOMS
Piotr Saługa
(
IGSMiE-PAN, Kraków)
Znaczenie elastyczności decyzyjnej w procesach wyceny górniczych projektów inwestycyjnych
The Importance of Managerial Flexibility in Mineral Project Valuation
[
Streszczenie (txt, 2KB)]
01.12.2009
(15:15-16:00,
5.05 C11)
Wspólnie z
SOMS
Jacek Leśkow
(
WSB-NLU, Nowy Sącz)
Modele niestochastyczne analizy szeregów czasowych. Zastosowania w analizie sygnałów i ekonometrii
Nonstochastic models of time series analysis. Applications in signal processing and econometrics
[
Streszczenie (txt, 1KB)]
20.11.2009
(9:15-11:00,
411 B1)
Wspólnie z
SOMS
Stefan Trueck
(Macquarie U., Sydney, Australia)
Dynamika godzinowych cen energii elektrycznej
The dynamics of hourly electricity prices
[
Abstract (pdf, 25KB)]


Last modified on 2018-06-08